UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN HƯNG

Đia chỉ: Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng, TP Bà Rịa.

Điện thoại: 0643.732466

Fax: 0643.734998


Giới thiệu tổng quan:


Xã Tân Hưng được thành lập theo Nghị định 83/2005/NĐ-CP ngày 27/6/2005 của Chính phủ với tổng diện tích tự nhiên là 771,07 ha, chia thành 02 ấp, 37 tổ dân cư gồm 1.301 hộ/6.008 nhân khẩu. Đến ngày 05/9/2006 địa giới hành chính trên địa bàn xã được chia thành 5 ấp, 40 tổ dân cư theo Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 05/9/2006 của UBND thị xã Bà Rịa (nay là thành phố Bà Rịa), dân số hiện nay của xã là 1.813 hộ với 8.172 nhân khẩu (trong đó có 36 hộ với 148 nhân khẩu là dân tộc thiểu số) còn lại là dân tộc Kinh. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm phần lớn, vì vậy xu hướng phát triển kinh tế của xã được xác định là ngành nông nghiệp, theo đó dần phát triển tỷ trọng các ngành thương mại – dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Qua 10 năm thành lập UBND xã luôn xác định các mục tiêu phấn đấu nhằm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh nhân dân thực hiện đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế làm tăng thu nhập, cải thiện kinh tế, đời sống nhân dân dần ổn định và từng bước được nâng lên. Vào năm 2005 thu nhập bình quân đầu người là 6 triệu đồng/người/năm đến nay đã đạt trên 26,8 triệu đồng/người/năm, tăng 4,5 lần.