ĐẢNG ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHỈ THỊ, QUY ĐỊNH CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
14/11/2018
Ngày 08/6/2018, Đảng ủy xã Tân Hưng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và nghị quyết của Bộ Chính trị đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; Cán bộ, công chức xã, viên chức các trường học, cán bộ UBMTTQ và BCH các đoàn thể xã.

Đồng chí Nguyễn Nhật Thiên Lâm - Bí thư Đảng ủy xã đã quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản trong Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về“Tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ-me trong tình hình mới”; Chỉ thị số 20-CT/TW về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Chỉ thị số 21-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 23-CT/TW về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Quy định số 124-QĐ/TW về việc “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị -  xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” và Nghị quyết số 23-NQ/TW về “Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Qua hội nghị giúp cho đảng viên trong Đảng bộ; Cán bộ, công chức xã, viên chức các trường học, cán bộ UBMTTQ và BCH các đoàn thể xã nắm rõ các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung của các chỉ thị, quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và nghị quyết của Bộ Chính trị để nâng cao nhận thức, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

                                                                                                   Dương Thị Minh Thùy - CB. Tuyên giáo Đảng ủy xã


Số lượt đọc: 669 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác