ĐẢNG ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)
16/11/2018
Ngày 02/8/2018, Đảng ủy xã Tân Hưng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; Cán bộ, công chức xã, viên chức các trường học, cán bộ UBMTTQ và BCH các đoàn thể xã.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Nhật Thiên Lâm - Bí thư Đảng ủy xã quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khoá XII, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Các Nghị quyết trên là sự cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra; đề cập đến những vấn đề lớn, vừa cấp bách, vừa lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước; tác động to lớn, sâu sắc đến đời sống tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

 

(Đ/c Nguyễn Nhật Thiên Lâm – Bí thư Đảng ủy xã

đang triển khai nội dung trong buổi Hội nghị)

   Thông qua hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá XII nhằm nâng cao nhận thức, nắm vững các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng cho các đảng viên. Từ đó tạo được sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, góp phần đưa nhanh các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng đi vào cuộc sống.

Dương Thị Minh Thùy - CB Tuyên giáo Đảng ủy


Số lượt đọc: 603 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác