UBMTTQ VN xã triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) năm 2020
24/08/2020
Hòm thư trong việc góp ý đặt tại trụ sởc các ấp

Căn cứ Hướng dẫn số 22/HD-MTTQ-BTT ngày 05/3/2020 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Bà Rịa về hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2020 và kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT  ngày 13/3/2020 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Bà Rịa về giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên năm 2020. Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hưng đã xây dựng kế hoạch số 49/KH-MT ngày 20/4/2020 về việc triển khai Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên năm 2020.

Qua đó phối hợp với UBND xã và các tổ chức thành viên gắn việc tuyên truyền, thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì và phát động, qua đó nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ Đảng viên. Việc thực hiện Chỉ thị số 13/TC-TU ngày 19/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cán bộ đảng viên, công chức, viên chức không được sử dụng rượu bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc.Triển khai và đặt hòm thư giám sát “Việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên”. Qua triển khai đã phát huy vai trò trong việc thực hiện chức năng giám sát của Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã. Việc thực hiện giám đã đảm bảo được tính khách quan, không e dè nể nang, ngại va chạm, tránh việc thực hiện mang tính hình thức. Việc triển khai và đặt hòm thư tại trụ sở 05 ấp đã phát huy tác dụng thể hiện được quyền tự chủ của nhân dân trong việc góp ý và xây dựng việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên.

Ban Thường trực UB. MTTQ VN xã


Số lượt đọc: 698 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác