TRANG CHỦ Tổng quan về xã Hoạt động địa phương Cải cách hành chính Lịch công tác tuần SƠ ĐỒ WEB Liên hệ Tìm kiếm
Chủ Nhật, 14/7/2024
Hỏi-đáp
Tin hoạt động-KHCN
Dịch vụ
PHÔNG UNICODE
Gương làm kinh tế giỏi
Sản phẩmPhim KH&CN
Tài liệu KHCN
Văn bản pháp quy
Sức Khỏe và Đời Sống
Gương Người tốt việc tốt
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Biển Hồ Cốc

Vườn thanh long xã Bưng Riềng

Mô hình trồng cây hồ tiêu

dự án trồng thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc).

Lượt truy cập: 400515
  TIN HOẠT ĐỘNG-KHCN

  uyết định ban hành quy chế hoạt động trạm KHCN xã Bưng Riềng
24/12/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ BƯNG RIỀNG

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: ____/QĐ-UBND                                Bưng Riềng, ngày ___ tháng 12 năm 2013.

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành quy chế hoạt động

của Ban biên tập Website xã Bưng Riềng

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BƯNG RIỀNG

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử;

Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Văn phòng UBND xã Bưng Riềng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế hoạt động của Ban biên tập Website xã Bưng Riềng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Điều 3. Văn phòng UBND xã, Ban biên tập Website xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                             CHỦ TỊCH

- Sở KH-CN tỉnh (b/c);

- Phòng kinh tế-hạ tầng (b/c);

- Đảng ủy-HĐND xã;

- Các thành viên UBND xã;

- Như điều 3;

- Lưu: VT.(C)

 

 

Bảo Châu
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 878 111 - Fax: (84.064) 3 878 111
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu