TRANG CHỦ Tổng quan về xã Hoạt động địa phương Cải cách hành chính Lịch công tác tuần SƠ ĐỒ WEB Liên hệ Tìm kiếm
Chủ Nhật, 14/7/2024
Hỏi-đáp
Tin hoạt động-KHCN
Dịch vụ
PHÔNG UNICODE
Gương làm kinh tế giỏi
Sản phẩmPhim KH&CN
Tài liệu KHCN
Văn bản pháp quy
Sức Khỏe và Đời Sống
Gương Người tốt việc tốt
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Biển Hồ Cốc

Vườn thanh long xã Bưng Riềng

Mô hình trồng cây hồ tiêu

dự án trồng thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc).

Lượt truy cập: 400517
  TIN HOẠT ĐỘNG-KHCN

  quy chế Hoạt động của Ban biên tập Website xã Bưng Riềng
24/12/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ BƯNG RIỀNG                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______                                                                                                                    ______________________________________

QUY CHẾ

Hoạt động của Ban biên tập Website xã Bưng Riềng

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ………/QĐ-UBND ngày  …… tháng …   năm 2013 của Chủ tịch UBND xã Bưng Riềng)

 


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Website xã Bưng Riềng là Trang thông tin điện tử với tên miền truy cập trên mạng Internet là: http://ttkhcn.baria-vungtau.gov.vn/bungrieng .

Ban biên tập của Website xã Bưng Riềng (gọi tắt là Ban biên tập) gồm có Trưởng ban, hai phó Trưởng ban và các thành viên. Ban biên tập có trách nhiệm vận hành, duy trì và phát triển Trang thông tin điện tử xã Bưng Riềng.

Điều 2. Mục tiêu hoạt động của Ban biên tập:

1. Cập nhật và thông tin kịp thời đến các tầng lớp nhân dân về tình hình phát triển KT-VHXH-ANQP và các vấn đề khác trên địa bàn xã.

2. Đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính, cung cấp các dịch vụ, dịch vụ hành chính công trực tuyến trên mạng để phục vụ người dân; Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND xã và các ban, ngành, đoàn thể, ban nhân dân các ấp trên địa bàn xã, hướng đến xây dựng văn phòng điện tử của xã.

3. Thông qua Trang thông tin điện tử, thực hiện tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4. Quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư và nâng cao vị thế của xã Bưng Riềng trong và ngoài tỉnh.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỤ THỂ CỦA BAN BIÊN TẬP

Điều 3: Ban biên tập có nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung Quy chế quản lý, sử dụng, vận hành và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử.

- Xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển toàn diện về nội dung và các hoạt động của Trang thông tin điện tử.

- Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Trang thông tin điện tử, phê duyệt các tin, bài trước khi cập nhật lên Trang thông tin điện tử và chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của Trang thông tin điện tử trước UBND xã.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ Cộng tác viên có tinh thần trách nhiệm, có khả năng viết bài để đăng tải lên website xã.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức về hoạt động của website xã.

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm tổ chức họp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và phương hướng hoạt động.

Điều 4. Ban Biên tập có quyền hạn:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, dữ liệu, tài liệu cần thiết để đưa lên Trang thông tin điện tử (trừ tài liệu mật không được cung cấp theo quy định của pháp luật).

- Hàng năm, dự toán kinh phí hoạt động, chi phí đầu tư trang thiết bị phục vụ trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả theo các quy định hiện hành.

- Phát triển nội dung, hình thức và công nghệ của Trang thông tin điện tử để nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm thu hút ngày càng nhiều người quan tâm, tham gia và sử dụng Trang thông tin điện tử.

- Được sử dụng con dấu của UBND xã khi Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã – Trưởng, phó Ban biên tập ký.

Điều 5. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban biên tập:

1. Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban Biên tập: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của Ban biên tập và chất lượng, nội dung của Trang thông tin điện tử; tiến hành phân công, bố trí nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban biên tập để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

2. Các phó chủ tịch UBND xã - Phó trưởng Ban biên tập: Giúp Trưởng Ban điều hành hoạt động của Ban biên tập. Thay mặt Trưởng Ban kiểm duyệt và quyết định các nội dung thông tin đưa lên Trang thông tin điện tử. Khi Trưởng ban đi vắng hoặc ủy quyền, được trực tiếp điều hành các cuộc họp của Ban biên tập và ký một số văn bản của Ban biên tập.

Đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, đề xuất khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể trong hoạt động của Trang thông tin điện tử.          Chỉ đạo, đôn đốc các thành viên Ban biên tập phối hợp các cơ quan, đơn vị để lấy thông tin (tin, ảnh) kịp thời, chính xác và hiệu quả nhằm phục vụ tin tức được cập nhật thường xuyên lên Trang thông tin điện tử làm phong phú thêm hoạt động của Trang thông tin điện tử.

3. Các thành viên Ban biên tập: tổng hợp, kiểm duyệt tất cả các thông tin, bài viết trước khi trình Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban phê duyệt để cập nhật lên Trang thông tin điện tử. Chịu trách nhiệm khai thác các tin, bài về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn xã.

4. Đài truyền thanh xã – Thành viên Ban biên tập: Chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền về hoạt động của website xã.

7. Cán bộ trạm – Thành viên Ban biên tập: Chịu trách nhiệm cập nhật thông tin, bài viết lên Trang thông tin điện tử khi đã được phê duyệt; Đảm bảo hoạt động của Trang thông tin điện tử được an toàn, thông suốt; Tham mưu cho Trưởng Ban biên tập điều chỉnh, bổ sung các nội dung phù hợp với các quy định của pháp luật, không ngừng cải tiến, nâng cao giao diện, nội dung của Trang thông tin điện tử xã.

Ngoài ra, các thành viên của Ban biên tập thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị để lấy thông tin (tin, ảnh) kịp thời, chính xác và hiệu quả nhằm phục vụ tin tức được cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của xã; Đồng thời, tham gia viết bài cho website xã.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN

Điều 6. Chế độ thông tin và bảo mật:

- Các thành viên Ban biên tập chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền của thông tin do thành viên đó đăng tải.

- Các thành viên phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định về chế độ bảo mật của Trang thông tin điện tử xã.

- Các thành viên Ban biên tập thực hiện nghiêm túc việc giữ bí mật mật khẩu đăng nhập, định kỳ thay đổi mật khẩu hoặc thay đổi tức thì khi phát hiện có dấu hiệu bị lộ, kịp thời báo cáo cho Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban để có ý kiến chỉ đạo khắc phục.

- Đối với các thông tin có quy định chế độ bảo mật: phải tuân thủ theo quy định của Nhà nước về chế độ thông tin bảo mật;

Điều 7. Nội dung thông tin (bài viết, ảnh, dữ liệu, tài liệu) cung cấp cần phải đảm bảo tính chính xác, có nguồn gốc rõ ràng, không được phép sao chép hay sử dụng bài viết của người khác. Người cung cấp thông tin hay cộng tác viên khi có bài viết gởi Ban biên tập thì chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung thông tin của mình cung cấp.

Các tin, bài gửi bằng văn bản bắt buộc phải gửi kèm bản mềm để chỉnh sửa.

Điều 8: Thời gian Ban biên tập phê duyệt bản tin, bài viết chậm nhất là 3 ngày tính từ ngày nhận được.

 

Chương IV

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THÙ LAO VÀ NHUẬN BÚT

 

                 Điều 9: Thù lao phụ trách và biên tập thông tin, chế độ nhuận bút cho các cá nhân, tập thể viết và gửi bài về Ban biên tập được đăng trên Trang thông tin điện tử sẽ được Ban biên tập căn cứ vào Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 10: Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Ban biên tập sẽ xem xét và đề nghị khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng, quản lý và tham gia viết bài cho Trang thông tin điện tử xã.

2. Đối với những cá nhân, tập thể vi phạm các nội dung của Quy chế này thì Ban biên tập xem xét mức độ vi phạm để đề nghị có hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11: Các thành viên Ban biên tập, các cơ quan, đơn vị, các cá nhân và tổ chức căn cứ theo Quy chế này để tổ chức thực hiện.

Điều 12: Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới hoặc không còn phù hợp thì Ban biên tập tổng hợp, đề xuất Chủ tịch UBND xã chỉnh sửa, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.         

bảo châu
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 878 111 - Fax: (84.064) 3 878 111
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu