Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội (18/10/2018)

Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế mới chưa về đến tay hoặc thất lạc thì chúng ta vẫn có thể lên hệ thống để cập nhật ngay thông tin thẻ mới được cấp mã thẻ bao nhiêu, gia hạn đến ngày nào...

Thông báo Lịch tiếp Công dân của Chủ tịch UBND xã trong tháng 9 năm 2018 (06/09/2018)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; UBND xã Phước Tỉnh thông báo Lịch tiếp Công dân của Chủ tịch UBND xã trong tháng 9 năm 2018 như sau: