Thông báo Lịch tiếp Công dân của Chủ tịch UBND xã trong tháng 9 năm 2018
06/09/2018

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; UBND xã Phước Tỉnh thông báo Lịch tiếp Công dân của Chủ tịch UBND xã trong tháng 9 năm 2018 như sau: 

 

1. Chủ tịch UBND xã  tiếp Công dân định kỳ vào ngày thứ tư hàng tuần trong tháng 9 năm 2018. Nếu các ngày trùng vào ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo của tháng đó. Trường hợp Chủ tịch UBND xã có việc đột xuất không tiếp được thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch tiếp thay.

 

Thời gian: Thực hiện trong giờ hành chính.

 

Địa điểm: phòng Tiếp công dân thuộc UBND xã.

 

2. Thời gian Công dân đăng ký nội dung cần tiếp vào các ngày làm việc trong tuần trong tháng 9 năm 2018. Đối với trường hợp đột xuất cấp thiết khác thì thực hiện tiếp Công dân không theo lịch.

 

3. Các trưởng ban ấp có trách nhiệm thông báo, quán triệt nội dung thông báo này đến nhân dân trên địa bàn biết.

 

4. Trung tâm VHHTCĐ  xã có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung thông báo này để nhân dân trên địa bàn biết.  

 

UBND xã thông báo để các cơ quan, đơn vị, Công dân biết và thực hiện./.

 


Số lượt đọc: 261 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác