Thật tự hào về Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh!
18/10/2019

BÀ RỊA – VŨNG TÀU: Tổ chức Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” năm 2019 nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng đại hội Đảng các cấp. 

 

Qua hội thi, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). Tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Góp phần bảo vệ mục tiêu, lý tưởng, nền tảng tư tưởng, các nguyên tắc cơ bản của Đảng; đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và đánh dấu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 


Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế đang tạo ra những xung lực mới cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh những yếu tố tích cực, mặt trái của cơ chế thị trường, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng tạo ra những thách thức không nhỏ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ có biểu hiện giảm sút ý chí, niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, ngại khó khăn, gian khổ, sống ích kỷ, thực dụng, không quan tâm đến lợi ích tập thể, cộng đồng. Cùng với đó, mặt trái của các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là trên mạng xã hội, internet đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận nhân dân... Điều này đặt ra những yêu cầu cấp bách trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, nâng cao nhận thức cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây vừa là nhiệm vụ cần thiết trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, vì sự ổn định và phát triển đất nước. Qua hội thi, còn nhằm góp phần giới thiệu, quảng bá tiềm năng và thế mạnh về chính trị, kinh tế, các mặt về đời sống văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của các địa phương, đơn vị nói riêng, của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh (1991-2021) dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng quang vinh!

 


Số lượt đọc: 188 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác