Tổng số lượng truy cập
179091
Số người online
15
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược phát triển bền vững tỉnh BR-VT đến năm 2020
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Phát triển xã hội và Môi trường vùng
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Phạm Văn Tâm
Tham gia chính - TS. Phạm Văn Tân
- PGS. TS. Nguyễn Đình Hoè
- PGS. TS Phạm Bích San
- TS. Nguyễn Tài Đông
- ThS. Nguyễn Hoàng Giang
- ThS. Nguyễn Thanh Dương
- ThS. Đỗ Tá Khánh
- Đặng Đình Long
- Nguyễn văn Thục
- Nguyễn Việt Nga
- Trần Thị Xuân Thuỷ
- Phạm Thị Phượng
- Thái Văn Đức
- Vũ Văn Hưng
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 484.630.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Kết quả nghiên cứu của đề tài bao gồm có 01 báo cáo chính, 39 báo cáo chuyên đê, 04 bài bảo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học công nghệ trong và ngoài tinh.

Qua nghiên cứu cho thấy, mặc dù Bà Rịa -Vũng Tàu vẫn đang là một tnh phát trin nhanh nhưng trên thực tế có không ít các nghịch lý cũng như nguy cơ cản tr và đe doạ các mục tiêu phát trin của tỉnh trong thời gian tới. Thứ nhất: tình trạng thiếu nước cho sự phát triển lâu dài của tnh. Thứ hai: Tác động của biến đổi khí hậu đối và thứ ba: Bối cảnh hội nhập WTO. Ngoài việc nhận diện, phân tích sâu sắc các nghịch lý và nguy cơ này nhóm nghiên cứu tiến hành đề xuất việc tái định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hướng phát trin bền vững đán năm 2020 (phần II, chương I). Đi với các nội dung định hưóng chiến lược phát triển bền vững (phần I, chương II) đề xuất đã bám sát với chương trình nghị sự 21 của Việt nam và các tài liệu hướng dẫn thực hiện trên cơ sở phân tích các điều kiện thực tiễn và các chiến lược phát trin ngành, các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong tnh. Ngoài ra, để đảm bảo việc thực thi rộng rãi và có hiệu quả định hướng chiến lược phát triển bền vững, đề tài cũng xác định trách nhiệm của các Sở/ban/ngành trong việc thực thi các nhiệm vụ quan trắc và đánh giá phát triển bền vững cũng như định hướng 7 chương trình hành động cụ thề nhằm thực hiện phát triển bền vững.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để tnh Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng Định hướng chiến lược Phát triển bền vững (LA 21), hướng tới sự phát trin hài hoà, bền vững giữa 3 thành tố: Kinh tế, Xã hội và Môi trường.

Thời gian thực hiện 12 tháng, từ tháng 9/2007 đến tháng 8/2008
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 230 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang