Tổng số lượng truy cập
179158
Số người online
20
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Điạ chất khoáng sản tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Liên đoàn địa chất 6 (Cục địa chất VN)
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS Ma Công Co
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1993
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 295 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang