TRANG CHỦ Tổng quan về xã LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Hai, 27/5/2024
Tin tức giao thông
Tin tức trong tỉnh
Tin tức trong nước
Tin tức thế giới
Thủ tục hành chính
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHoạt động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Chăm sóc cây ăn quả

Thác Sông Rây

hoa lan

Mô hình chăn nuôi :Hưu" hộ ông Hoành

Lượt truy cập: 285927
  

  Công tác cải cách hành chính năm 2017 xã Sơn Bình
07/12/2017

Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-UBND, ngày 18/11/2016 của UBND xã Sơn Bình về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, UBND xã thực hiện đạt được chỉ tiêu như sau:

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về kế hoạch cải cách hành chính:

- Việc xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2017: UBND xã đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 tại Quyết định số 239/QĐ-UBND, ngày 18/11/2016 theo đúng hướng dẫn của UBND tỉnh và UBND huyện Châu Đức; Thông báo số  352/TB-UBND ngày 30/12/2017 về triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2017, trong đó có phân công nhiệm vụ cho các ngành thực hiện.

- Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch CCHC cụ thể như sau:

+ Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 theo đúng hướng dẫn và đúng thời gian quy định;

+ 100% thủ tục hành chính được cập nhật công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và trên các phương tiện thông tin đại chúng;

+Thủ tục hành chính (TTHC) được cải cách theo hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; nâng cao chất lượng TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp;

+ UBND xã đã triển khai công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020 hoàn thành đúng thời gian quy định;

+ Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các ban, ngành chuyên môn, đồng thời, sắp xếp, tổ chức lại nhân sự nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước;

+ Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan hành chính, đặc biệt là mô hình ứng dụng CNTT tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cải cách Hành chính theo cơ chế “một cửa” “một cửa liên thông” nhằm đáp ứng nhu cầu của tổ chức, công dân,  phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; góp phần phát triển kinh tế, xã hội;

+ Thường xuyên tổ chức kiểm tra Cải cách hành chính tại cơ quan kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính, kiên quyết chấn chỉnh và xử lý nghiêm những CBCC nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và cá nhân.

+ UBND xã triển khai kế hoạch của cấp trên và xây dựng kế hoạch cấp xã giải quyết hồ sơ khai tử và trao giấy khai tử tận nhà cho gia đình có nhu cầu trên địa bàn xã Sơn Bình.

+ UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả công bố số điện thoại của từng bộ phận cho toàn thể nhân dân, và có trách nhiệm thực hiện hướng dẫn, tư vấn các thủ tục mình phụ trách khi cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

+ Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã đã tổ chức thực hiện tổng hợp danh sách và số điện thoại các cá nhân, tổ chức tới giải quyết TTHC tại UBND xã, giao cho phó chủ tịch, thường xuyên gọi điện cho công dân để lấy ý kiến khảo sát về mức độ hài lòng và có giaỉ pháp xử lý kịp thới nếu có xảy ra sai phạm.

+ UBND xã đã tổ chức Hội nghị sơ kết cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017, tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2017.

+ Họp xét tổng kết phong trào thì đua chuyên đề: “Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức” trên địa bàn xã Sơn Bình năm 2017.

- Đánh giá mực độ hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017:

Tổng số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch là 7/32 ( 7 nhiệm vụ chính 32 công việc cụ thể), số nhiệm vụ hoàn thành 7/32, đạt tỷ lệ 100%

- Việc tổ chức các cuộc hội nghị, họp giao bàn về công tác CCHC: 03 cuộc hội nghị ( Hội nghị sơ kết 6 tháng , 9 tháng về CCHC, Hội nghị đánh giá công tác thực hiện kế hoạch CCHC và chấm chỉ số hành chính năm 2017); 15 cuộc họp có nội dung về cải cách hành chính,11 cuộc hộp giao ban hàng tháng , 7 cuộc họp đột xuất. Định kỳ hàng tháng, UBND xã tổ chức họp giao ban UBND xã mở rộng, trong các cuộc họp nội dung về cải cách hành chính luôn được quan tâm và quán triệt chỉ đạo, được thể hiện trong thông báo kết luận của các cuộc họp.

- Về công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, trong năm UBND xã đã xây dựng kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 08/02/2017 về việc phát động phong trào thi đua chuyên đề “Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức” trên địa bàn xã Sơn Bình năm 2017; UBND xã đã họp xét và tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng (02 cá nhân và 1 tập thể bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả) có thành tích xuất sắc trong giải quyết thủ tục hành chính và công tác tuyên truyền về cải cách hành chính tại địa phương.

- Những sáng kiến trong công tác CCHC:

+Để giúp công dân được tư vấn các thủ tục hành chính tại nhà, không phải đi lại nhiều lần và thiếu hồ sơ khi đến làm thủ tục hành chính, UBND xã Sơn Bình đã thành lập tổ tư vấn hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức công dân thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND xã.

 Công dân ở nhà, đi làm ăn xa có thể hỏi các thủ tục hành chính và giấy tờ liên quan, người tư vấn là công chức chuyên môn nắm vững các quy trình thủ tục đúng thẩm quyền và đúng chuyên môn. Việc này, giúp cho người dân không phải mất công đi lại nhiều lần vì thiếu thành phần các loại hồ sơ, việc tư vấn hỗ trợ về TTHC của UBND xã đã triển khai được nhân dân đồng tình ủng hộ).

UBND xã Ban hành Quyết định số 295/QĐ –UBND ngày 29/8/2017 Thành lập tổ tư vấn về gải quyết các thủ tục hành chính.

Thông báo số 214/TB-UBND ngày 30/8/2017 về việc phân công tổ tư vấn hướng dẫn tổ tư vấn hướng dẫn tổ chức, công dân, doanh nghiệp liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính tại xã Sơn Bình.

3. Về kiểm tra cải cách hành chính:

- Việc ban hành kế hoạch kiểm tra CCHC hàng năm:

+ Xây dựng kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 28/5/2017 về việc tự kiểm tra trách nhiệm thực hiện công vụ và CCHC tại UBND xã năm 2017;

+ Ban hành Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 về việc kiện toàn tổ kiểm tra công tác thực thi công vụ và CCHC năm 2017.

+ UBND xã đã tổ chức tự  kiểm tra trong năm 2017 và ban hành văn bản nhắc nhỡ, chấn chính.

+ Văn bản số 97/UBND-VP ngày 4/4/2017 về việc chỉ đạo thực hiện công tác CCHC năm 2017 trên địa bàn xã;

- Kết quả thực hiện như sau:

+ Ưu điểm: CBCC đã cung cấp nhanh và đầy đủ các số liệu, văn bản cần thiết cho tổ kiểm tra khi có yêu cầu; Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Chế độ báo cáo định kỳ về công tác CCHC của xã thực hiện tốt và đầy đủ; Đã thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc CCHC. CBCC tại Bộ phận TN&TKQ của xã được đào tạo đảm bảo theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của từng lĩnh vực; Đã niêm yết công khai các thủ tục và mức thu các khoản phí, lệ phí; Đã bố trí CBCC tiếp công dân và lịch tiếp dân cụ thể.

+ Tồn tại, hạn chế: Một số công chức của xã kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên có lúc tham mưu cho lãnh đạo giải quyết các công việc chuyên môn chưa kịp thời;

4. Về công tác tuyên truyền CCHC:

-  Việc xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC: UBND xã đã xây dựng kế hoạch số: 11/KH-UBND ngày 25/01/2017 về việc thực hiện công tác tuyên truyền CCHC năm 2017.

- Kế quả thực hiện công tác tuyên truyền:

+ Phát thanh trên đài thanh tuyên truyền nội dung về công tác CCHC trên đài truyền thanh xã vào hàng tuần.

+ Phát trên 1983 tờ rơi tuyên truyền số điện thoại đường giây nóng, số điện thoại tư vấn về TTHC và các quy trình với về thủ tục hành chính

+ Thực hiện treo 02 bảng  lớn tại UBND xã công khai đường giây nóng của 03 cấp và các ngành chuyên môn, công khai số điện thoại của tổ tư vấn TTHC xã Sơn Bình

+ UBND xã đã thực hiện gọi điện thoại phỏng vấn cá cá nhân, tổ chức liên hệ công tác tại UBND xã đánh giá về thái độ giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức khi tiếp công dân.

+ Tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thanh của xã, bằng cả trực quan và thông qua các hội nghị từ xã đến thôn, tổ ĐKDC, đặc biệt là tuyên truyền về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước để tổ chức và cá nhân nắm bắt kịp thời các thủ tục CCHC theo quy định.

+ Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ

+ Tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

+ Niêm yết công khai các quy trình, thủ tục CCHC tại trụ sở UBND xã về các lĩnh vực theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại bộ phận hành chính một cửa.

+ Phân công công chức Văn hóa-xã hội kết hợp với công chức Tư pháp-Hộ tịch tổ chức tuyên truyền tại 7 ấp.

+ Viết tin  bài tuyên truyền, xây dựng lịch phát thanh, bố trí thời gian tuyên truyền CCHC hàng tuần.

+ Thông tư số 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực;

+ Tuyên truyền mục tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết số 30c/NQ-CP về việc ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

+ Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

+ Tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thanh của xã, bằng cả trực quan và thông qua các hội nghị từ xã đến thôn, tổ dân cư, đặc biệt là tuyên truyền về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định để nhân dân được nắm biết.

+ Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của hội thi công chức cấp xã, huyện Châu Đức với công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2017 để nhân dân được biết.

- Đánh giá kết quả tuyên truyền CCHC năm 2017: UBND xã đã hoàn thành kế hoạch ra đạt tỷ lệ 100%

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC

1. Cải cách thể chế

a. Xây dựng và ban hành các văn bản QPPL của địa phương:

- Căn cứ tại điểm d, đ, e khoản 2 Điều 111 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 20/02/2017 của UBND huyện Châu Đức về việc ban hành kế hoạch kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn huyện Châu Đức;

Trong năm 2017, UBND xã Sơn Bình không ban hành văn bản quy phạm pháp luật. UBND xã đã chỉ đạo công chức Tư pháp-Hộ tịch thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 24/2/2017 về việc ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2017;

b. Việc rà soát văn bản QPPL do HDDN xã ban hành:

- Tình hình triển khai và xây dựng kế hoạch rà soát các văn bản QPPL trong năm 2017:

+ UBND xã đã chỉ đạo công chức Tư pháp-Hộ tịch thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại công văn số 158/CV-UBND ngày 28/4/2017 về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017.

+ Trong năm HĐND -UBND xã Sơn Bình không ban hành văn bản QPPL.

c. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản QPPL

Trong năm HĐND - UBND xã Sơn Bình không ban hành văn bản QPPL trong năm.

d. Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên ban hành tại địa phương: Từ đầu năm 2017 đến nay UBND xã đã triển khai thực hiện 04 văn bản Quy phạm pháp luật cụ thể:

+ Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định việc cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, Quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

+ Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 02/03/2017 của UBND huyện Châu Đức về việc bải bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành trong lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện;

+ Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, Quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

+ Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND huyện Châu Đức về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 03/10/2006 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Luật Thục hành tiết kiệm, chống lãng phí.

UBND xã đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện 4/4 văn bản QPPL đã triển khai thực hiện tại địa phương. Qua kiểm tra không phát hiện các vấn đề trái với quy định.

2. Cải cách TTHC

a. Kiểm soát TTHC:

UBND xã chấp hành nghiêm túc các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, tuyệt đối không tự đặt thêm các thủ tục, giấy tờ ngoài quy định, thực hiện nghiêm túc về quy trình, thời gian giải quyết TTHC theo quy định.

Ban hành kế hoạch Kế hoạch số: 07/KH-UBND ngày 20/1/2017 về việc truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn xã Sơn Bình.

Kế hoạch số: 08/KH-UBND ngày 20/1/2017 hoạt động công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn xã Sơn Bình.

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 23/02/2017 v/v thực hiện công tác rà soát thủ tục hành chính năm 2017.

Thực hiện rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân, phân công lãnh đạo thực hiện tiếp công dân, mở sổ, hòm thư, đường giấy nóng để tiếp thu những ý kiến phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính giải quyết tại địa phương.

b. Về rà soát, dánh giá và thực hiện các quy định về TTHC

- Việc rà soát, đánh giá và thực hiện TTHC theo Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ  về kiểm soát TTHC

+ UBND xã thục hiện kiểm soát thủ tục hành chính bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính;

+ Thường xuyên thực hiện rà soát TTHC nhằm kịp thời phát hiện những thủ tục hành chính không còn phù hợp, bổ sung những thủ tục hành chính đã được thay thế hoặc bãi bỏ; bảo đảm quy định thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

+ Kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính

+ UBND xã đã công khai 24 lĩnh vực với 121 thủ tục, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của UBND xã 35/121 thủ tục đạt tỷ lệ 35%

                                    (phụ lục đính kèm)

+ Trong năm UBND xã không có đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền của địa phương.

c. Về công khai TTHC: Niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.

            Hiện nay, các TTHC đã được niêm yết công khai, rõ ràng tại Bộ Phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã;

UBND xã đã mở sổ tiếp thu ý kiến, kiến nghị của của tổ chức công dân để nâng cao chất lượng của dịch vụ công.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã được bố trí khang trang, thoáng mát, bố trí công chức chuyên môn có trình độ phù hợp, đáp ứng nhu cầu công việc được giao, hướng dẫn tận tình cho các tổ chức, công dân nắm rõ các thủ tục hành chính để thực hiện hồ sơ đúng theo quy định.

Kịp thời thay thế các văn bản đã hết hiệu lực theo quy định, địa điểm công khai thuận lợi để tổ chức công dân dễ xem, có bàn ghế, bút viết và nước uống.

 Do vậy, việc liên hệ giải quyết công việc của tổ chức và công dân được thuận lợi hơn.

 

Kết quả tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 14/11/2017:

Lĩnh vực

Số lượng hồ sơ cần giải quyết

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ chưa giải quyết

Tổng

Số hồ sơ tồn kỳ chuyển sang

Số hồ sơ nhận trong kỳ

Tổng

Đúng hẹn

Trễ hẹn

Tổng

Chưa đến hạn

Quá hạn

Đất đai

17

 

17

17

17

 

 

 

 

Chứng thực

2966

 

2966

2966

2966

 

 

 

 

Hộ tịch

736

 

736

736

736

 

 

 

 

Người có công

0

 

0

0

0

 

 

 

 

Bảo trợ xã hội

11

 

11

11

11

 

 

 

 

Thông thường

691

 

691

691

691

 

 

 

 

Thi đua khen thưởng

75

 

75

75

75

 

 

 

 

Liên thông thủ tục giấy khai sinh, BHYT, hộ khẩu

50

 

50

50

50

 

 

 

 

Giải quyết khiếu nại tố cáo

62

 

62

62

62

 

 

 

 

Tổng cộng

4608

 

4608

4608

4608

 

 

 

 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước:

- UBND xã đã tập trung rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của UBND xã:

+ Cơ cấu tổ chức UBND xã gồm:  01Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Ủy viên phụ trách quân sự, 01 Ủy viên phụ trách công an.

+ Xây dựng và niêm yết công khai Quy chế làm việc của UBND xã và các thành viên UBND xã

            Việc sử dụng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách được UBND xã thực hiện đúng quy trình và quy định của nhà nước. Khi tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại UBND xã, UBND đều có thông báo để công khai tuyển dụng cho cán bộ và nhân dân biết, cán bộ khi được tuyển dụng vào làm việc phải có bằng cấp phù hợp với công việc. Sau khi có sự đồng ý của phòng Nội vụ huyện  thì UBND xã ký hợp đồng, sau khi hết thời hạn hợp đồng thì báo cáo kết quả về phòng nội vụ xin ý kiến để UBND xã ban hành quyết định tuyển dụng chính thức.

Đối với công chức, sau thời gian tạm tuyển sẽ tham gia thi tuyển công chức do huyện tổ chức. Các công chức đảm bảo trình độ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhận. Năng lực công tác tốt và hoàn thành nhiệm vụ giao.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách

a) Thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã:

- Tổng số cán bộ, công chức chuyên trách đang sử dụng và quản lý tại UBND xã là: 24, phù hợp theo chỉ tiêu được phân bổ;

+ Trình độ đại học: 18 đạt 75%;

+ Trình độ trung cấp: 05 đạt 20,8%

- Tổng số người hoạt động không chuyên trách tại UBND xã là: 25 người

+ Trình độ đại học: 06 đạt 24%

+ Trình độ cao đẳng: 05 đạt 20%

+ Trình độ trung cấp: 05 đạt 20%

+ Trình độ sơ cấp: 01 đạt 4%

+ Chưa qua đào tạo: 08 đạt 32%

b) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng:

- Đào tạo để nâng cao kiến thực về chuyên môn:

+ Tham gia khóa đào tạo về trình độ trên đại học về lý luận chính trị: 01 PCT (Nguyễn Thị Hồng Nghĩa)

+ Tham gia khóa đào tạo về trình độ đại học: 03 CBCC, Người HĐKHC, cụ thể như sau:

Họ và tên

Chuyên môn ĐT

Niên khóa đào tạo

01. Ông Cao Xuân Cường

ĐH – Luật

2015-2019

02. Bà Phan Thị Thanh Thảo

ĐH – Luật

2015-2019

03. Bà Phan Thị Bích Phấn

ĐH – Luật

2015-2019

 

- Tham gia đào tạo về trình độ chính trị:

Họ và tên

Sơ cấp

01. Ông Ngô Mạnh Hoàng

x

02. Ông Nguyễn Trường Thọ

x

- Các khóa đào tạo bồi dưỡng khác trong năm 2017:

+ Tin học trực tuyến: Bà Lê Thị Tuyết Hạnh – CC VP-TK

                                  Ông Trần Văn Bảo – CC.TC-KT

+ Hướng dẫn Sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch: Bà Lê Thị Thu Hiền, Bà Đinh Thị Liễu.

+ Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch: Bà Lê Thị Thu Hiền, Bà Đinh Thị Liễu.

+ Lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới:  20 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tham dự.

+ Tham dự các buổi tập huấn nghiệp vụ triển khai về các văn bản Luật, do Phòng tư Pháp Tổ chức: UBND xã cử đúng thành phần tham dự

+ Thạm dự các lớp về công tác cải cách hành chính và kỷ năng tổ chức hội họp do sở nội vụ tổ chức.

- Cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, các khóa đào tạo ngắn hạn do UBND huyện triệu tập và tổ chức và có giải pháp kiểm tra chặt chẽ, trường hợp nào vi phạm quy chế học tập sẽ đưa vào đánh giá cuối năm.

5. Cải cách tài chính công:

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính Phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 130/2005/NĐ-CP  ngày  17/10/2005 của chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ:

Vào đầu mỗi năm ngân sách, sau khi được giao chỉ tiêu thu chi ngân sách năm. UBND xã tiến hành phân tích nguồn và tổng hợp nhiệm vụ chi tiết dựa trên các tiêu chí, các bước phân tích như sau: tổng hợp tổng chi phí lương, các khoản đóng góp 12 tháng, các khoản chi cố định như điện thoại, nước, điện, tiết kiệm theo quy định. Sau đó phần kinh phí còn lại phân bổ cho biên chế của từng ngành. Tiếp theo đưa ra thảo luận tại Hội nghị CBCC và dựa vào quy chế nội bộ dự thảo cũng được thảo luận tại hội nghị này, tiếp theo điều chỉnh nếu có. Bước tiếp theo là trình tại kỳ họp HĐND gần nhất kết hợp phân bổ giao chỉ tiêu hàng năm. Sau khi được thông qua tại kỳ họp HĐND, UBND xã tiến hành thực hiện phân bổ theo Nghị quyết được HĐND phê duyệt và thực hiện.

Tình hình ban hành quy chế quản lý tài sản công:

Vào đầu mỗi năm ngân sách, UBND xã xây dựng dự thảo quy chế quản lý tài sản công, sau đó trình tham mưu Đảng ủy chỉnh sửa, chuyển các ngành đóng góp. Sau khi tổng hợp các ý kiến đóng góp chỉnh sửa, UBND xã tổ chức cuộc họp thành viên ủy ban điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh, ký ban hành và thực hiện.

Tình hình ban hành quy chế chi tiêu nội bộ:

Vào đầu mỗi năm ngân sách, UBND xã tiến hành xây dựng dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ dựa vào các quy định về quản lý ngân sách của năm và đưa ra thảo luận tại Hội nghị CBCC. Sau đó tổng hợp chỉnh sửa, ký ban hành và thực hiện.

1.     Quý 01+02+03:

 

Thời
gian

Dự toán
cuối năm

Chi lương, BHXH, BHYT, KPCĐ

Chi
hoạt động

KP
 tiết kiệm được

Trung bình/ người/quý

trích dự phòng

Quý 1

 959.748.751

 594.056.405

 243.150.749

 108.925.864

 2.055.205

 13.615.733

Quý 2

 959.748.751

 565.099.682

 287.842.616

   94.939.070

 1.506.969

 11.867.384

Quý 3

 959.748.751

 668.923.362

 183.832.440

   95.104.844

 1.509.601

 

 

2. Dự kiến quý 4:

 

Thời
gian

Dự toán
cuối năm

Chi lương, BHXH, BHYT, KPCĐ

Chi
hoạt động

KP
 tiết kiệm được

Trung bình/ người/quý

trích dự phòng

 Quý 4

 959.748.753

 565.099.682

 287.842.616

   94.939.071

 1.506.969

 11.867.384

 

6. Hiện đại hoá hành chính:

- Các văn bản chỉ đạo điều hành

UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số: 10/KH-UBND ngày 25/01/2017 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước của UBND xã Sơn Bình năm 2017;

Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý văn bản ioffice trong cơ quan xã Sơn Bình;

+ Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc ban hành quy chế sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, mạng LAN, mạng internet và phần mềm quản lý hồ sơ thủ tục hành chính của UBND xã Sơn Bình thay thế cho Quyết định số 24/QĐUBND ngày 12/3/2014 do nội dung không còn phù hợp với thực tế hiện tại.

 + Công văn số 58/UBND-VP ngày 16/02/2017 về việc thực hiện nghiêm túc sử dụng phần mềm eoffice tại UBND xã Sơn Bình.

+ Công văn số 300/UBND-VP ngày 27/7/2017 sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử và chỉ đạo điều hành VNPT ieffice trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước tại UBND xã Sơn Bình.

-          Tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin:

Triển  khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ hành chính tại bộ phậm tiếp nhận và trả kết quả việc nhập dữ liệu tại phần mềm VNPT - iGate được thực hiện đầy đủ và đúng quy định.

Tất cả các văn bản đi và văn bản đến đều được văn thư thao tác trên máy tính và lưu trữ trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT -ioffice.

UBND xã được nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin tại cơ sở, hệ thống mạng Wifi phủ sóng toàn bộ trụ sở, với tổng số 03 điểm phát sóng camera an ninh.

UBND xã sử dụng các phần mềm quản lý: phần mềm quản lý văn bản đi, đến; (điều hành VNPT –ioffice), phần mềm một cửa(VNPT – iGate) phần mềm Bộ Tư pháp, phần mềm liên thông kho bạc, phần mềm quản lý tài sản công, webside: Cổng thông tin điện tử: http://ttkhcn.baria-vungtau.gov.vn/sonbinh; Mail công vụ: 90% cán bộ, công chức sử dụng thành thạo máy tính, khai thác hiệu quả hệ thống dữ liệu, thông tin qua mạng nội bộ và Internet.

-Tình hình ứng dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

+ Hiện nay số máy tính UBND xã là 34 máy tất cả đều được kết nối mạng internet và cài đặt phần mềm Văn phòng điện tử VNPT-IOFFICE nên các văn bản đi và đến đều được thực hiện trên môi trường mạng, không sử dụng văn bản giấy, tiết kiệm được thời gian và chi phí hành chính kết quả đạt được cụ thể như sau:

+ Trong năm 2017, UBND xã đã tiếp nhận và xử lý văn bản của cơ quan cấp trên bằng phần mềm văn phòng điện tử từ ngày 01/01/2017 đến ngày 10/11/2017 là 2980 văn bản; Tổng số văn bản đi của UBND xã là 1613 văn bản.

- Tình hình sử dụng hộp thử điện tử công vụ:

+ Tổng số cán bộ, công chức có tài khoản thư điển tử của tỉnh là: 49 tài khoản đạt 100% trên tổng số cán bộ.

+ 100% cán bộ sử dụng phần của phần mềm VNPT-IOFFICE để trao đổi thông tin và gửi nhận file trự tiếp trên phần mềm thông qua môi trường mạng.

- Ứng dụng phần mềm một cửa: UBND xã triển khai thực hiện phần mềm tiếp nhận và trả kết quả mới iGate trong thực hiện thủ tục hành chính, công tác vận hành phần mềm các công chức được tham gia các lớp tập huấn các sử dụng nên thực hiện đảm bảo. Công tác nhập hồ sơ vào phần mềm kịp thời.

b. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan: Hiện nay UBND xã chưa áp dụng ISO trong hoạt động và quản lý chất lượng.

7. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

- Hoạt động của bộ phận “một cửa”:

+ UBND xã ban hành Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 về việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã

+ Để bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo mô hình một cửa liên thông được đi vào nề nếp, UBND xã đã ban hành quy chế làm việc của bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Phân công cụ thể từng lĩnh vực cho từng cán bộ chuyên môn.(Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” của UBND xã Sơn Bình; Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 Quy chế văn hoá công sở tại UBND xã Sơn Bình)

+ Các văn bản về cải cách hành chính, các lọai thủ tục hành chính, trình tự, thời gian giải quyết các hồ sơ, các khỏan thu phí, lệ phí được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tìm hiểu, tra cứu mỗi khi cần đến.

+ Bộ phận  tiếp nhận và trả kết quả đã được đầu tư xây dựng mới theo mô hình hướng dẫn của ban chỉ đạo CCHC tỉnh và được bố trí ở nơi thuận tiện. Có diện tích mặt bằng đúng quy định, các trang thiết bị được trang bị đầy đủ và có chất lượng. Từ đó nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp nhận hồ sơ theo mô hình một cửa liên thông. Có nước uống và máy lạnh để phục vụ công dân khi tới giải quyết các TTHC công.

+ Số lượng cán bộ làm việc tại bộ phận TN-TKQ của xã được phân bổ đúng quy định gồm 03 thành viên: 01 công chức phụ trách lĩnh vực đất đai- xây dựng; 01 công chức phụ trách lĩnh vực Tư Pháp – Hộ Tịch; 01 công chức Văn phòng. Khuyết công 01 công chức phụ trách lĩnh vực Chính Sách - Xã Hội; UBND xã bố trí cán bộ thương binh xã hội giải quyết ngoài bộ phận TN&HTKQ; đồng thời phân công công chức tư pháp tiếp nhận thay.

- Trình độ chuyên môn của các cán bộ phụ trách bộ phận TN-TKQ đạt theo tiêu chuẩn quy định.

- Tất cả hồ sơ đều giải quyết đúng thời gian quy định và thao tác trên phần mềm của hệ thống một cửa liên thông.Thường xuyên áp dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính cho công dân.

- Việc khảo sát mức độ hài lòng của công dân đến giao dịch các thủ tục hành chính tại đơn vị:

+ UBND xã đã xây dựng kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi giải quyết hồ sơ hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 05/4/2017 khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về thái độ phục vụ của cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông của UBND xã Sơn Bình.

+ Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 16/6/2017 về việc báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với công chức chuyên môn làm việc tại bộ phận TN&TKQ xã Sơn Bình 6 tháng đầu năm 2017.

+ Thông báo số 158/UBND-VP 16/6/2017 kết luận cuộc họp báo cáo kết quả thực hiện công tác khảo sát mức độ hài lòng về công tác cải cách hành chính.

- Ngoài ra, UBND xã còn thực hiện việc khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức doanh nghiệp, trạm y tế xã, và hình thức qua điện thoại đối với cá nhân, tổ chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Sơn Bình.

+ Báo cáo số 297/BC-UBND ngày 14/11/2017 Tổng hợp mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của trạm y tế xã; Người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính và phiếu lấy thông tin qua số điện thoại khi giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Sơn Bình.

+ Nhìn chung, công dân đều hài lòng khi đến giải quyết TTHC công tại UBND xã. Thái độ, tác phong của cán bộ làm công tác tiếp dân ngày càng hiện đại và chuyện nghiệp hơn, giải quyết thủ tục nhanh chóng và khoa học hơn. Tuyệt đối không có trường hợp gây khó khăn, nhũng nhiễu, phiền hà cho công dân. Đến nay chưa có đơn thư, thắc mắc khiếu tố của công dân đến giao dịch các thủ tục hành chính tại đơn vị.

+ UBND xã đang thực hiện kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, NNHĐKCT làm việc tại Bộ phận một của liên thông thuộc UBND xã Sơn Bình để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của công dân và đề ra các giải pháp kịp thời khắc phục những thiếu sót để công tác giải quyết TTHC công ngày càng hiện đại và tiết kiệm nhất.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung trong năm 2017 công tác cải cách hành chính đã đáp ứng được mục đích và yêu cầu. Năng lực và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức được nâng cao. Hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn theo quy định, một số hồ sơ được địa phương trao trả kết quả tại nhà như giấy khai sinh, giấy chứng tử… giảm bớt sự đi lại cho người dân. Mức độ hài lòng của người dân ngày càng cao.

Tuyết Hạnh
|

  
TIN MỚI
Không đi bộ đội vẫn trở thành… thương binh để hưởng trợ cấp
Nuôi Hươu, Nai lấy nhung cho thu nhập cao
Cọc tiêu lên hương
Nông dân Sơn Bình trúng đậm mùa tiêu
Chuẩn bị khai mạc lễ hội Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới 2014
Xuất khẩu hồ tiêu tăng mạnh
Lễ phát động ngày Môi trường thế giới
Xã Sơn Bình hoàn thành công tác chuẩn bị và bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2014-2016
Đại biểu hội đồng nhân dân Tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Suối Rao, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức
Giá cà phê trong nước ngày 01/07 giảm 300 ngàn đồng/ tấn
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát: “Không để ai lừa dối nông dân”
Những quả nhãn... tím kì lạ của lão nông Sóc Trăng
Làm rõ hóa chất bảo quản trong nấm Trung Quốc
Trái cây cuối vụ tăng giá
Giới chức Mỹ đau đầu vì lợn rừng
THÔNG BÁO: Về Việc Đăng ký, đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015 trên địa bàn xã Sơn Bình, huyện Châu Đức
Thông báo về việc Đào tạo lái xe mô tô hạng A1, lái xe máy kéo nhỏ hạng A4 trên địa bàn huyện
Cái tâm ở cuộc vận động “nông dân với Trường Sa”
Chung sức làm đường nông thôn
Cổng chắn bị biến dạng
Thời tiết ảnh hưởng xấu lên cây trồng
Đan lát: nghề được nhiều bà con lựa chọn
Trung tâm văn hóa xã Sơn Bình tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng tại huyện Châu Đức
Xã Sơn Bình tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND xã Sơn Bình khóa III nhiệm kỳ 2011 – 2016
Thôn Tân Lập huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn
Ổ gà nhìn tuy nhỏ nhưng sức nguy hiểm không nhỏ
Lễ tổng kết các hoạt động hè năm 2014
Xã Sơn Bình tổ chức lễ tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014
Lãnh đạo huyện Châu Đức kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại xã Sơn Bình
Quá trình công bố Tài liệu 'tuyệt đối bí mật'
Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính xã Sơn Bình
V/v cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn tỉnh BRVT.
Du lịch Thác Sông Ray xã Sơn Bình, Châu Đức, BRVT
Thanh niên Sơn Bình tham gia ngày hội an toàn giao thông
Chi hội phụ nữ ấp Xuân Trường tổ chức hội thao
Cây họ đậu: Sự lựa chọn cho vụ mùa
Trồng cỏ dại trong vườn tiêu
Tăng thu nhập, giải pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới
Nuôi dê giúp tăng thu nhập
Phòng chống bệnh dại trên chó mèo
Hội nông dân xã Sơn Bình tham gia hội nghị triển khai các văn bản của trung ương hội
Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao – Hòa Bình xuống cấp: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
Thịt dê – thức ăn ngon, vị thuốc quý
Xã Sơn Bình tổ chức văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân
Hiệu quả kinh tế từ thâm canh tăng vụ
Một cách bón phân mới
Cây, con giúp nông dân làm giàu
Phòng trừ sâu rầy, rệp sáp trên cây cà phê
Hệ thống tưới nước thông minh
Chi hội phụ nữ tổ chức đi tham quan
Kinh nghiệm nuôi Hưu
Những loại cây trồng trong nhà hút tài lọc
06 thủ tục hành chính mới ban hành; 06 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ về Lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.
Lúa ngã đổ nhiều vì gió lớn
Nông dân thực hành trồng hồ tiêu
Trồng cỏ nuôi dê
Tận dụng phế phẩm nông nghiệp
Kiểm soát bệnh: Chết nhanh trên cây tiêu
Chạm Tượng: Vũ Văn Cường
Xã Sơn Bình tổ chức ngày hội Gia Đình Việt Nam
Trao giấy khai sinh cho bé Nguyễn Nhật Hải
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Chứng thực di chúc:
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai tử
Thủ tục đăng ký lại kết hôn
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Thủ tục đăng ký lại khai sinh
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ
Thủ tục đăng ký giám hộ
Thủ tục đăng ký khai tử
Thủ tục đăng ký kết hôn
Hòa giải tranh chấp đất đai
THÔNG BÁO V/v Mở lớp đào tạo lái xe máy kéo hạng A4 (máy cày, máy Xới)
CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ SƠN BÌNH CHUNG TAY CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận các cấp
Kỳ họp tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế
Công tác cải cách hành chính năm 2017 xã Sơn Bình
Trồng thử nghiệm giống hoa Vạn thọ lùn Rồng Vàng
TUYÊN TRUYỀN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN BÌNH - HUYỆN CHÂU ĐỨC
Hướng dẫn sử dụng đăng ký hồ sơ quan mạng
Hội Nông dân tỉnh BRVT giải ngân dự án vay vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân
Hội đồng nhân dân xã Sơn Binh nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 7
UBND xã Sơn Bình duy trì tốt lễ Chào cờ và hát Quốc ca đầu năm mới
Mít Thái tăng giá, nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu thu lãi lớn
Trọn bộ Măng Tây Xanh cho năng xuất cao
Quá choáng tiết lộ của một nông dân trồng dưa chuột
DỊCH VỤ NHẮN TIN TRA CỨU VỀ BHXH, BHYT, BHTN: Thông tin nhanh chóng, chính xác
Tận tụy phục vụ nhân dân
Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
Tháo vách ngăn bộ phận "một cửa" để gần dân hơn
Chính phủ điện tử, đòi hỏi bức thiết
Dễ gặp rủi ro khi mua đất bằng giấy viết tay!
Sản xuất nông nghiệp hữu cơ vẫn khó đủ đường
Xã Sơn Bình thông báo niêm yết danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết xã Sơn Bình
Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Sơn Bình
Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh, huyện, xã tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả xã
Thông báo công khai 129 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Sơn Bình
Thông báo về việc tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại UBND xã.
Tổ chức Đêm văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020
UBND xã tổ chức hội thi gói bánh chưng, cắm hoa: vui xuân
Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Corona
Sơn Bình: Phát miễn phí khẩu trang y tế ngừa virus corona tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
phun hóa chất phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona mới tại các chợ trên địa bàn xã Sơn Bình.
Tờ rơi khuyến cáo đeo khẩu trang phòng chống lây nhiễm Virus corona
Thủ tướng: Không vì lý do dịch bệnh mà chúng ta thoái chí, bàn lui
Thông báo đường dây nóng phòng, chống bệnh viêm phổi do chủng corona virus mới
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19
Thông báo công khai 129 thủ tục hành chính, 34 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Sơn Bình
Đại hội Đảng bộ xã Sơn Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 -2025
Bộ thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn xã Sơn Bình
Một số điểm mới củaThông tư 04/2020/TT-BTP
Thông báo đăng ký dịch vụ công trực tuyến
Thông báo đăng ký mô hình liên kết trồng rau trong nhà màng trên địa bàn xã Sơn Bình năm 2020
Lịch tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 887557 - Fax: (84.064) 3 887557
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu