TRANG CHỦ Tổng quan về xã LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Bảy, 25/5/2024
Tin tức giao thông
Tin tức trong tỉnh
Tin tức trong nước
Tin tức thế giới
Thủ tục hành chính
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHoạt động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Chăm sóc cây ăn quả

Thác Sông Rây

hoa lan

Mô hình chăn nuôi :Hưu" hộ ông Hoành

Lượt truy cập: 285746
  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG BÁO DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG TẠI UBND XÃ SƠN BÌNH
21/09/2022

Số TT

Tên thủ tục

Căn cứ pháp lý

Mức độ 3

Mức độ

 4

1. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC: 7 THỦ TỤC

1.      

1. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh BRVT

x

 

2.      

2. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

x

 

3.      

3. Chứng thực di chúc

x

 

4.      

4. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

x

 

5.      

5. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

x

 

6.      

6. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

x

 

7.      

7. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

x

2. LĨNH VỰC HỘ TỊCH: 17 THỦ TỤC

8.      

1. Đăng ký khai sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh BRVT

x

 

9.      

2. Đăng ký kết hôn

x

 

10.  

3. Đăng ký nhận cha, mẹ, con

x

 

11.  

4. Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

x

 

12.  

5. Đăng ký khai tử

x

 

13.  

6. Đăng ký khai sinh lưu động

x

 

14.  

7. Đăng ký kết hôn lưu động

x

 

15.  

8. Đăng ký khai tử lưu động

x

 

16.  

9. Đăng ký giám hộ

x

 

17.  

10. Đăng ký chấm dứt giám hộ

x

 

18.  

11.Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

x

 

19.  

12. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

x

 

20.  

13. Đăng ký lại khai sinh

x

 

21.  

14. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

x

 

22.  

15. Đăng ký lại kết hôn

x

 

23.  

16. Đăng ký lại khai tử

x

 

24.  

17. Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

x

 

3. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI: 02 THỦ TỤC

25.  

1. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh BRVT

x

 

26.  

2. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

x

 

4. LIÊN THÔNG THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ GIẤY KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỔI: 02 THỦ TỤC

27.  

1. Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh BRVT

 

x

28.  

2. Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

x

5. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT: 02 THỦ TỤC

29.  

1. Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã).

Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh BRVT

 

x

30.  

2. Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã).

 

x

6. LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ: 04 THỦ TỤC

31.  

1. Thủ tục công nhận hòa giải viên

Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh BRVT

 

x

32.  

2. Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

 

x

33.  

3. Thủ tục thôi làm hòa giải viên

 

x

34.  

4. Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

x

 

7. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC: 03 THỦ TỤC

35.  

1. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh BRVT

x

 

36.  

2. Thủ tục trả lại tài sản

 

x

 

37.  

3. Thủ tục chi trả tiền bồi thường

 

x

 

38.  

3. Thủ tục thực hiện việc giải trình

 

 

 

8. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC: 01 THỦ TỤC

39.  

1. Đăng ký khai thác nước dưới đất

Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh BRVT

 

x

9. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG: 02 THỦ TỤC

40.  

1. Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh BRVT

 

x

41.  

2. Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 10/03/2022 của UBND tỉnh BRVT

 

x

10. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI: 01 THỦ TỤC

42.  

1. Hòa giải tranh chấp đất đai

Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 11/10/2021của UBND Tỉnh BRVT

 

x

11. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT: 01 THỦ TỤC

43.  

1. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh BRVT

 

x

12. LĨNH VỰC THỦY LỢI: 03 THỦ TỤC

44.  

1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh

BRVT

 

x

45.  

2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

 

Quyết định số 129/QĐ-UBND, ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh BRVT

 

x

46.  

3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

x

13. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 01 THỦ TỤC

47.  

1. Phê duyệt kế hoạch khuyến nông ở địa phương

Quyết định số 591/QĐ-UBND, ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh BRVT

 

x

14. LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO: 05 THỦ TỤC

48.  

1. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Quyết định số 2014/QĐ-UBND, ngày 26/07/2021 của UBND tỉnh BRVT

x

 

49.  

2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

x

 

50.  

3. Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

x

 

51.  

4. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

x

 

52.  

5. Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

x

 

15. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ: 03 THỦ TỤC

53.  

1. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND Tỉnh BR-VT

 

x

54.  

2. Xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa

 

x

55.  

3. Thông báo tổ chức Lễ hội cấp xã

 

x

16. LĨNH VỰC THƯ VIỆN:  03 THỦ TỤC

56.  

1. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND Tỉnh BR-VT

 

x

57.  

2. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

 

x

58.  

3. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

 

x

17. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO: 01 THỦ TỤC

59.  

1. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND Tỉnh BR-VT

 

x

18. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG: 04 THỦ TỤC

 

3. Đổi hoặc cấp lại bằng Tổ quốc ghi công

Quyết định số 3263/QĐ-UBND, ngày 17/11/2016 của CT UBND tỉnh BRVT

x

 

60.  

61.  

4. Cấp giấy xác nhận thân nhân  của người có công

Quyết định số 1240/QĐ-UBND, ngày 18/4/2022 của CT UBND tỉnh BRVT

 

x

19. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI: 07 THỦ TỤC

62.  

1. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Quyết định số 1088 ngày 04/5/2018 của CT UBND tỉnh BRVT

x

 

63.  

2. Xác định, xác định lại mức khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Quyết định số 1277 ngày 21/05/2019 của CT UBND tỉnh BRVT

x

 

64.  

3. Cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

 

x

65.  

4. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ nhà ở, sửa chữa nhà ở

Quyết định số 3263 ngày 17/11/2016 của CT UBND tỉnh BRVT

 

x

66.  

5. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Quyết định số 1831 ngày 06/07/2021 của CT UBND tỉnh BRVT

 

x

67.  

6. Xác nhận hộ nghèo làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp vả diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Quyết định số 3263 ngày 17/11/2016 của CT UBND tỉnh BRVT

x

 

68.  

7. Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

x

 

20. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI: 02 THỦ TỤC

69.  

1. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Quyết định số 3263 ngày 17/11/2016 của CT UBND tỉnh BRVT

 

x

70.  

2. Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Quyết định số 1781 ngày 24/06/2022 của CT UBND tỉnh BRVT

 

x

21. LĨNH VỰC TRẺ EM: 06 THỦ TỤC

71.  

1. Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Quyết định số 3692/QĐ-UBND, ngày 22/12/2017 của CT UBND tỉnh BRVT

 

x

72.  

2. Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

 

x

73.  

3. Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ,can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực,bóc lột,bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

x

74.  

4. Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân,người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

 

x

75.  

5. Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

 

x

76.  

6. Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân,gia đình nhận chăm sóc thay thế

 

x

22. LĨNH VỰC  TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO: 10 THỦ TỤC

77.  

1. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh BRVT

 

x

78.  

2. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 

x

79.  

3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

x

80.  

4. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

x

81.  

5. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

x

82.  

6. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

x

83.  

7. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

 

x

84.  

8. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn một xã khác

 

x

85.  

9. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

x

86.  

10. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

x

23. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG: 05 THỦ TỤC

87.  

1. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh BRVT

 

x

88.  

2. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

x

89.  

3. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 

x

90.  

4. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

 

x

91.  

5. Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

x

24. LĨNH VỰC BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP: 01 THỦ TỤC

92.  

1. Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Quyết định số 2475/QĐ-UBND, ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh BRVT

 

x

25. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI: 05 THỦ TỤC

93.  

1. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu.

Quyết định số 2591/QĐ-UBND, ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh BRVT

 

x

94.  

2. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh.

 

x

95.  

3. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai.

 

x

96.  

4. Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Quyết định số 2606/QĐ-UBND, ngày 30/08/2021 của UBND tỉnh BRVT

x

 

97.  

5. Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội

x

 

26. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC: 03 THỦ TỤC

98.  

1. Thông báo thành lập tổ hợp tác

Quyết định số 3670/QĐ-UBND, ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh BRVT

 

x

99.  

2. Thông báo thay đổi tổ hợp tác

 

x

100.         

3. Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

 

x

27. LĨNH VỰC VIỆC LÀM: 01 THỦ TỤC

101.         

Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (LT)

Quyết định số 5021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh BRVT

 

x

Thanh Thảo
|

  
TIN MỚI
Không đi bộ đội vẫn trở thành… thương binh để hưởng trợ cấp
Nuôi Hươu, Nai lấy nhung cho thu nhập cao
Cọc tiêu lên hương
Nông dân Sơn Bình trúng đậm mùa tiêu
Chuẩn bị khai mạc lễ hội Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới 2014
Xuất khẩu hồ tiêu tăng mạnh
Lễ phát động ngày Môi trường thế giới
Xã Sơn Bình hoàn thành công tác chuẩn bị và bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2014-2016
Đại biểu hội đồng nhân dân Tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Suối Rao, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức
Giá cà phê trong nước ngày 01/07 giảm 300 ngàn đồng/ tấn
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát: “Không để ai lừa dối nông dân”
Những quả nhãn... tím kì lạ của lão nông Sóc Trăng
Làm rõ hóa chất bảo quản trong nấm Trung Quốc
Trái cây cuối vụ tăng giá
Giới chức Mỹ đau đầu vì lợn rừng
THÔNG BÁO: Về Việc Đăng ký, đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015 trên địa bàn xã Sơn Bình, huyện Châu Đức
Thông báo về việc Đào tạo lái xe mô tô hạng A1, lái xe máy kéo nhỏ hạng A4 trên địa bàn huyện
Cái tâm ở cuộc vận động “nông dân với Trường Sa”
Chung sức làm đường nông thôn
Cổng chắn bị biến dạng
Thời tiết ảnh hưởng xấu lên cây trồng
Đan lát: nghề được nhiều bà con lựa chọn
Trung tâm văn hóa xã Sơn Bình tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng tại huyện Châu Đức
Xã Sơn Bình tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND xã Sơn Bình khóa III nhiệm kỳ 2011 – 2016
Thôn Tân Lập huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn
Ổ gà nhìn tuy nhỏ nhưng sức nguy hiểm không nhỏ
Lễ tổng kết các hoạt động hè năm 2014
Xã Sơn Bình tổ chức lễ tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014
Lãnh đạo huyện Châu Đức kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại xã Sơn Bình
Quá trình công bố Tài liệu 'tuyệt đối bí mật'
Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính xã Sơn Bình
V/v cho phép hoạt động giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn tỉnh BRVT.
Du lịch Thác Sông Ray xã Sơn Bình, Châu Đức, BRVT
Thanh niên Sơn Bình tham gia ngày hội an toàn giao thông
Chi hội phụ nữ ấp Xuân Trường tổ chức hội thao
Cây họ đậu: Sự lựa chọn cho vụ mùa
Trồng cỏ dại trong vườn tiêu
Tăng thu nhập, giải pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới
Nuôi dê giúp tăng thu nhập
Phòng chống bệnh dại trên chó mèo
Hội nông dân xã Sơn Bình tham gia hội nghị triển khai các văn bản của trung ương hội
Đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao – Hòa Bình xuống cấp: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
Thịt dê – thức ăn ngon, vị thuốc quý
Xã Sơn Bình tổ chức văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân
Hiệu quả kinh tế từ thâm canh tăng vụ
Một cách bón phân mới
Cây, con giúp nông dân làm giàu
Phòng trừ sâu rầy, rệp sáp trên cây cà phê
Hệ thống tưới nước thông minh
Chi hội phụ nữ tổ chức đi tham quan
Kinh nghiệm nuôi Hưu
Những loại cây trồng trong nhà hút tài lọc
06 thủ tục hành chính mới ban hành; 06 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ về Lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.
Lúa ngã đổ nhiều vì gió lớn
Nông dân thực hành trồng hồ tiêu
Trồng cỏ nuôi dê
Tận dụng phế phẩm nông nghiệp
Kiểm soát bệnh: Chết nhanh trên cây tiêu
Chạm Tượng: Vũ Văn Cường
Xã Sơn Bình tổ chức ngày hội Gia Đình Việt Nam
Trao giấy khai sinh cho bé Nguyễn Nhật Hải
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Chứng thực di chúc:
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
Thủ tục đăng ký lại khai tử
Thủ tục đăng ký lại kết hôn
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Thủ tục đăng ký lại khai sinh
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ
Thủ tục đăng ký giám hộ
Thủ tục đăng ký khai tử
Thủ tục đăng ký kết hôn
Hòa giải tranh chấp đất đai
THÔNG BÁO V/v Mở lớp đào tạo lái xe máy kéo hạng A4 (máy cày, máy Xới)
CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ SƠN BÌNH CHUNG TAY CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận các cấp
Kỳ họp tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế
Công tác cải cách hành chính năm 2017 xã Sơn Bình
Trồng thử nghiệm giống hoa Vạn thọ lùn Rồng Vàng
TUYÊN TRUYỀN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN BÌNH - HUYỆN CHÂU ĐỨC
Hướng dẫn sử dụng đăng ký hồ sơ quan mạng
Hội Nông dân tỉnh BRVT giải ngân dự án vay vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân
Hội đồng nhân dân xã Sơn Binh nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 7
UBND xã Sơn Bình duy trì tốt lễ Chào cờ và hát Quốc ca đầu năm mới
Mít Thái tăng giá, nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu thu lãi lớn
Trọn bộ Măng Tây Xanh cho năng xuất cao
Quá choáng tiết lộ của một nông dân trồng dưa chuột
DỊCH VỤ NHẮN TIN TRA CỨU VỀ BHXH, BHYT, BHTN: Thông tin nhanh chóng, chính xác
Tận tụy phục vụ nhân dân
Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
Tháo vách ngăn bộ phận "một cửa" để gần dân hơn
Chính phủ điện tử, đòi hỏi bức thiết
Dễ gặp rủi ro khi mua đất bằng giấy viết tay!
Sản xuất nông nghiệp hữu cơ vẫn khó đủ đường
Xã Sơn Bình thông báo niêm yết danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết xã Sơn Bình
Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Sơn Bình
Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh, huyện, xã tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả xã
Thông báo công khai 129 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Sơn Bình
Thông báo về việc tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại UBND xã.
Tổ chức Đêm văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020
UBND xã tổ chức hội thi gói bánh chưng, cắm hoa: vui xuân
Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Corona
Sơn Bình: Phát miễn phí khẩu trang y tế ngừa virus corona tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
phun hóa chất phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona mới tại các chợ trên địa bàn xã Sơn Bình.
Tờ rơi khuyến cáo đeo khẩu trang phòng chống lây nhiễm Virus corona
Thủ tướng: Không vì lý do dịch bệnh mà chúng ta thoái chí, bàn lui
Thông báo đường dây nóng phòng, chống bệnh viêm phổi do chủng corona virus mới
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch Covid-19
Thông báo công khai 129 thủ tục hành chính, 34 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Sơn Bình
Đại hội Đảng bộ xã Sơn Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 -2025
Bộ thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn xã Sơn Bình
Một số điểm mới củaThông tư 04/2020/TT-BTP
Thông báo đăng ký dịch vụ công trực tuyến
Thông báo đăng ký mô hình liên kết trồng rau trong nhà màng trên địa bàn xã Sơn Bình năm 2020
Lịch tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 887557 - Fax: (84.064) 3 887557
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu