Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định Chỉ thị của Ban Bí Thư Trung ương Đảng và và các Nghị quyết của tỉnh uỷ.
04/06/2018

Sáng ngày 4/6/2018, Đảng ủy xã Phước Tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Trí - Phó phòng tổ chức Chính trị huyện, dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thành Điền- bí Thư Đảng Uỷ xã, Chủ tịch HĐND xã- đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã- đồng chí Nguyễn Thành Tuynh, các đồng chí trưởng phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể xã; Bí thư, phó Bí thư, trưởng 15 ấp, cán bộ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền.


Tại Hội nghị các Đại biểu đã tập trung theo dõi những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05-01-2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 12); Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/1/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ-me trong tình hình mới; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị số 23 - CT/TW ngày 09/02/ 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng vào phát triển Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban bí Thư Trung Ương Đảng về giám sát của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, các tổ chức Chính trị - Xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, Đảng viên; và các Nghị quyết của Tỉnh uỷ.

 

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thành Điền- Bí thư Đảng ủy xã nêu rõ: Các Nghị quyết, Chỉ thị, quyết định, kết luận được quán triệt trong hội nghị này đều là những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến phát triển, đổi mới xã hội, đổi mới hệ thống chính trị, chính vì vậy yêu cầu các cấp ủy phải nghiêm túc thực hiện. Đặc biệt là công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung quan điểm của Đảng trong các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, của Trung ương Đảng và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong toàn đảng bộ và nhân dân... đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ nét trong đời sống xã hội./.

 


Số lượt đọc: 585 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác