Thuyết minh BC thu, chi tháng 9 năm 2019
10/10/2019

THUYẾT MINH BÁO CÁO THU, CHI 9 THÁNG   NĂM 2019 
 
* TÌNH HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH:
1/ Về thu ngân sách: Tổng thu NSNN: 14.239.863.658/15.255.042.000, đạt 93% + Tổng thu NSNN trên địa bàn: 2.454.556.143/3.777.000.000, đạt 65% + Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 9.424.600.000/11.478.042.000, đạt 82% + Thu chuyển nguồn: 650.190.904 + Thu kết dư ngân sách năm trước: 1.710.516.611 * Các khoản thu đạt theo kế hoạch: - Phí, lệ phí (Bao gồm lệ phí môn bài) : thực hiện 278.402.000/380.000.000đ đạt 73%, so dự toán và kế hoạch thu. khoản thu này tương đối đạt nguyên nhân chủ yếu là việc thu lệ phí môn bài tăng cao và các khoàn thu phí mấy tháng cuối tăng. - Thuế tiêu thụ đặc biệt:  thực hiện: 19.448.800/28.000.000đ, đạt 69% so kế hoạch thu khoản thu này đạt tương đối so kế hoach. - Thuế đất PNN: thực hiện 337.199.956/440.000.000 đạt 77% so kế hoạch thu. Nguyên nhân khoản thu này đạt so kế hoạch là chi cục thuế ra thông báo nộp thuế đối với các hộ trên địa bàn xã nên người dân đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của minh trong quí 2 và qui 3 tăng mạnh - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 9.424.600.000/11.478.042.000 đạt 82%, so kế hoạch thu, khoản thu này chủ yếu là cấp trên bổ sung các khoản tăng thu như trợ cấp têt nguyên đán 2019, kinh phí PCTP…  * Các khoản thu chưa đạt theo kế hoạch: - Thu khác: 55.873.831/112.000.000, đạt 50%, so dự dự toán và kế hoạch. Nguyên nhân chưa đạt so kế hoạch thu. Đối với khoản thu này phụ thuộc chủ yếu là thu phạt và thu thanh lý tài sàn, trong 9 tháng tình hình thu phạt ít, thu thanh lý TS không có nên khoản thu ngày chưa đạt đây là nguyên nhân khách quan. - Thuế GTGT: thực hiện 1.464.214.471/2.357.000.000đ đạt 62% so dự toán và so với kế hoạch thu thì khoản này chưa đạt là do yếu tố khách quan, trong đó việc một số Cơ sơ, DN 
Tạm nhưng hoạt động kinh doanh do tình hình đánh bắt hải sản không có dẫn đến không có nguồn cung nguyên liêu dể chế biến làm ảnh hưởng không nhỏ đến khoản thu này. -Lệ phí trước bạ nhà đất: 299.417.085/460.000.000đ, đạt 65% so dự toán và kế hoạch thu. khoản thu này chưa đạt nguyên nhân là việc chuyển nhượng, mua bàn của người dân ít và chỉ tiêu huyện giao cao so năm trước, đây cũng là nguyên nhân khách quan.  2/ Về chi ngân sách: Tổng chi NS xã 9 tháng  năm 2019: thực hiện 9.234.438.853/13.633.242.000đ, đạt 68%. Chi thường xuyên: 9.234.438.853/13.365.924.000đ, đạt 68%. * Trong đó: -  Chi công tác DQTV, ANTT: 1.808.171.648/2.396.877.000 đạt 75% - Chi VHTT – TDTT – Đài truyền thanh (bao gồm chi cho TTVH – HTCĐ): 166.063.029/470.428.000đ, đạt 35%   Sự nghiệp VHTT:  128.737.183/310.100.000đ đạt 42%   Sự nghiệp truyền thanh:  6.405.846/52.474.000đ,  đạt 12% Sự nghiệp TDTT:  30.920.000/107.854.000đ, đạt 29% - Chi sự nghiệp XH: 275.749.627/631.004.000, đạt 44% - Chi sự nghiệp KT: 16.180.000/260.650.000, đạt 6% - Chi quản lý nhà nước: 5.321.960.128/6.396.285.000 đạt 83% - Chi HĐND: 228.499.990/630.000.000 đạt 36% - Chi Đảng: 583.904.417/1.337.478.000 đạt 44% - Chi đoàn thể: 667.556.713/1.045.028.000 đạt 64% - Chi khác: 30.722.688/131.677.000, đạt 23% - Chi khen thưởng: 7.156.500/66.497.000, đạt 11% - Chi dự phòng ( Phòng dịch tả heo châu phi): 26.480.000/267.318.000, đạt 10% Tổng chi 9 tháng năm 2019 tương đối đạt so kế hoạch chi. Tuy nhiên đối với từng khoản chi thì vẫn đảm bảo đúng và đủ theo luât ngân sách nhà nước. Trong năm tinh hình dịch bệnh heo châu phi phát sinh trên địa bàn xã và trong quí UBND xã đã hỗ trợ các hộ chăn nuôi có heo bị bệnh dịch chết vơi số tiên 26.480.000 từ nguồn dự phòng và tiếp tục giải quyết hỗ trợ các hộ khác trong thơi gian tới. 
3/Tình hình công nợ: 
NỘI DUNG 
 SỐ DƯ ĐẦU KỲ  
Thực hiện năm 2019 
THU CHI 
CHÊNH LỆCH  (+) (-) 
1/ Quỹ công chuyên dùng 78.557.595 253.731.561 47.500.000 284.789.156 - Quỹ CSTE      8.663.948  30.166.090 3.500.000 35.330.038 - Quỹ vì người nghèo    43.461.371  173.185.606 20.000.000 196.646.977 - Quỹ đền ơn đáp nghĩa    26.432.276  50.379.865 24.000.000 52.812.141 2/ Các khỏan thu hộ                   -    535.295.290 535.295.290                     -    - Thu khác                   -    16.012.500 16.012.500                     -    - Thu hồi các khoản chi năm trước                   -    1.000.000 1.000.000                     -    - Quỹ PC thiên tai                   -    74.680.325 74.680.325                     -    - Thuế SD đất PNN                   -    323.905.345 323.905.345                     -    - Phí và lệ phí                   -    119.697.120 119.697.120                     -    3/ Các khỏan chi hộ 126.323.244 4.297.942.152 4.355.170.902 69.094.494 - KP quỹ VNN huyện cấp   22.500.000 22.500.000 0 - Ủy nhiệm thu thuế                   -    32.681.250 0 32.681.250 - Trợ cấp cho đối tượng CS+XH    89.910.000  4.167.785.000 4.257.695.000 0 - KP HT di dời mồ mã    28.150.000  0 0 28.150.000 - KP trường tiểu học bán trú          29.900  0 0 29.900 - CP thực hiện bồi thường         168.000  0 0 168.000 - Kinh phí trích quỹ PCLB                   -    3.748.900 3.748.900 0 - KP BHXH 2% để lại xã      7.373.000  0 0 7.373.000 - XD nhà dân tộc nghèo           77.596  0 0 77.596 - KP p/vụ bồi thường ven c/lấp         614.748  0 0 614.748 - KP HT tiền điện cho hộ nghèo                   -    71.227.002 71.227.002 0 4/ Phân tích nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất Nguyên nhân Đối với khoản thu chưa đạt chỉ tiêu, kế hoạch nguyên nhân là tình hình đánh bắt hải sản của bà còn sụt giảm do ngư trường đánh ngày càng cạn kiệt, dẫn đến người dân còn nợ thuế kéo theo tình hình kinh doanh không thuận lợi,  Kiến nghị, đề xuất:  - Tăng thu trợ cấp NS, tăng tỷ lệ điều tiết để cân đối thu chi ngân sách. - Chi cục thuế rà soát các khoản nợ thuế đất PNN của các hộp gia đình trước khi ra thông báo nộp thuế. Vì trong nhiều năm qua tình hình nợ thuế đất PNN của người dân chưa đúng, nhiều hộ dân không còn nợ thuế nhưng thông báo vẫn còn báo nợ dẫn đến số liệu nợ ở địa phương so với chi cục thuế có sự chênh lệch. 
 
- Cần bổ sung cân đối ngân sách cấp trên kịp thời như các khoản: trợ cấp tết, trợ cấp chi tăng lương... để đảm bảo các khoản chi. Trên đây là thuyết minh báo cáo quyết toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019, các họat động tài chính khác của UBND Xã Phước Tỉnh.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Phòng TCKH Huyện ( BC)                                                                                                                                Chủ tịch
- HĐND Xã (để biết)                                                                                                                                             (đã ký)
- UBND Xã (để biết) - Lưu: VP, TC 
 
 

 


Số lượt đọc: 550 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác