Tổng số lượng truy cập
193090
Số người online
13
  • Đề tài - Dự án năm 2021
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong dugon) và cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn Viện Tài nguyên và Môi trường biển PGS.TS. Nguyễn Văn Quân 24 tháng, từ tháng 5/2021 đến 4/2023