Tổng số lượng truy cập
234527
Số người online
3
  • Đề tài - Dự án năm 2022
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Nông nghiệp
1 Xây dựng mô hình chuỗi giá trị rau đạt chuẩn VietGAP tại Bà Rịa-Vũng Tàu Phân hiệu Trường Đại học Lâm Nghiệp tại Đồng Nai TS. Mai Hải Châu 34 tháng, từ tháng 01/2022 đến tháng 10/2024
Khoa học Nhân văn
1 Nghiên cứu, phục dựng và phát triển nghệ thuật diễn xướng dân gian Châu Ro, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu CN. Phạm Diêm 17 tháng, từ tháng 1/2022 đến tháng 5/2023