Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
Nghị định 30/2020/NĐ-CP VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ 05/03/2020 Tải văn bản
Số: 22/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về Lê phí môn bài 24/02/2020 Tải văn bản
Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội 14/02/2020 Tải văn bản
Sô: 19/2020/NĐ-CP Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 12/02/2020 Tải văn bản
42/2019/Qð-UBND Bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh Ban hành 31/12/2019 Tải văn bản
Sô: 17/CT-UBND Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh BRVT 23/12/2019 Tải văn bản
Sô: 38/2019/QĐ-UBND Quy định bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/12/2019 Tải văn bản
Sô: 124/2019/NQ-HðND Quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh BR-VT không thuộ cpha5m vi thanh toán của Qũy BHYT và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 13/12/2019 Tải văn bản
Sô: 124/2019/NQ-HĐND TIẾP THEO 13/12/2019 Tải văn bản
Sô: 118/2019/NQ-HĐND Ban hành Quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao, và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh BR-VT 13/12/2019 Tải văn bản
Sô: 109/2019/NQ-HĐND Thông qua Danh mục Dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện năm 2020 đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh BRVT 13/12/2019 Tải văn bản
121/2019/NQ-HĐND Ban hành chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên đối với Người cao tuổi và người mắc bệnh nan y của tỉnh BRVT 13/12/2019 Tải văn bản
32/2019/QĐ-UBND Banh hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh BRVT 10/12/2019 Tải văn bản
Luật số 53/2019/QH14 Luật lực lượng dự bị động viên 26/11/2019 Tải văn bản
Luật số 48/2019/QH14 Luật Dân quân tự vệ 22/11/2019 Tải văn bản