Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
Số: 1867/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc niêm yết kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn xã Tam Phước 20/10/2023 Tải văn bản
Luật số: 10/2022/QH15 LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 07/10/2023 Tải văn bản
Số:269 /QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai Quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022 04/08/2023 Tải văn bản
17/2023/QH15 LUẬT HỢP TÁC XÃ 20/06/2023 Tải văn bản
23/2023/QH15 LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 20/06/2023 Tải văn bản
26/2023/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 19/06/2023 Tải văn bản
23/2023/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định về giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 06/06/2023 Tải văn bản
Số: 22/2023/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm^ 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vât nuôi, diêm nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 26/05/2023 Tải văn bản
22/2023/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Bãi bỏ Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm^ 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vât nuôi, diêm nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 26/05/2023 Tải văn bản
14/2023/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 31/03/2023 Tải văn bản
Số: 430/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Long Điền 09/03/2023 Tải văn bản
Số: /QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai Dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 11/02/2023 Tải văn bản
Luật số: 15/2023/QH15 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 09/01/2023 Tải văn bản
Số:1189 /QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, danh sánh hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại cuối năm 2022 Giai đoạn 2022-2025 05/01/2023 Tải văn bản
Số: 1189/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, danh sánh hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại cuối năm 2022 Giai đoạn 2022-2025 01/12/2022 Tải văn bản