Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Luật Xây dựng sửa đổi 2020. 01/12/2021 Tải văn bản
Luật số 65/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI 11/10/2021 Tải văn bản
Luật số 45/2019/QH14 của Quốc hội : Bộ Luật Lao động BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 14/09/2021 Tải văn bản
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 22/07/2021 Tải văn bản
Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO 12/05/2021 Tải văn bản
Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế. Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về đăng ký thuế 14/04/2021 Tải văn bản
Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi . Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 23/02/2021 Tải văn bản
Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định tuổi nghỉ hưu. NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TUỔI NGHỈ HƯU 02/02/2021 Tải văn bản
Nghị định 30/2020/NĐ-CP VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ 05/03/2020 Tải văn bản
Số: 22/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về Lê phí môn bài 24/02/2020 Tải văn bản
Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội 14/02/2020 Tải văn bản
Sô: 19/2020/NĐ-CP Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 12/02/2020 Tải văn bản
42/2019/Qð-UBND Bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh Ban hành 31/12/2019 Tải văn bản
Sô: 17/CT-UBND Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh BRVT 23/12/2019 Tải văn bản
Sô: 38/2019/QĐ-UBND Quy định bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/12/2019 Tải văn bản