Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
Pháp lệnh số 02/2022/15 PHÁP LỆNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG 25/08/2022 Tải văn bản
492022/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP , NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2017/NĐ-CP 15/08/2022 Tải văn bản
47/2022/NĐ-CP nGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/2020/NĐ-CP ngày 17/10/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô 05/08/2022 Tải văn bản
04/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/03/2022 Tải văn bản
05/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/03/2022 Tải văn bản
03/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định về hoạt động táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 19/03/2022 Tải văn bản
01/2022/QĐ-UBND Quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 15/01/2022 Tải văn bản
Luật số: 72/2020/QH14 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 01/01/2022 Tải văn bản
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 01/01/2022 Tải văn bản
Luật số: 73/2021/QH14 LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 01/01/2022 Tải văn bản
Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Luật Xây dựng sửa đổi 2020. 01/12/2021 Tải văn bản
Luật số 65/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI 11/10/2021 Tải văn bản
Luật số 45/2019/QH14 của Quốc hội : Bộ Luật Lao động BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 14/09/2021 Tải văn bản
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 22/07/2021 Tải văn bản
Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO 12/05/2021 Tải văn bản