Lịch tiếp Công dân của Chủ tịch UBND xã Tam Phước trong tháng 02 năm 2021
28/01/2021

      Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018; Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. UBND xã Tam Phước thông báo Lịch tiếp Công dân của Chủ tịch UBND xã Tam Phước trong tháng 02 năm 2021.  

    1. Chủ tịch UBND xã tiếp Công dân định kỳ vào các ngày thứ Năm hàng tuần trong tháng 01 năm 2021. Nếu các ngày trùng vào ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo của tháng đó. Trường hợp Chủ tịch UBND xã có việc đột xuất không thể tiếp được thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch xã tiếp thay. Thời gian, địa điểm tiếp Công dân trong tháng (xem chi tiết tại đây)
    2. Thời gian Công dân đăng ký nội dung cần tiếp vào các ngày làm việc trong tuần của tháng 02 năm 2021. Đối với trường hợp đột xuất cấp thiết khác thì thực hiện tiếp Công dân không theo lịch (đăng ký trước Công chức TP-HT xã). 
    3. Các Trưởng ấp có trách nhiệm thông báo, quán triệt nội dung thông báo này đến nhân dân trên địa bàn biết. 
    4. Đài truyền thanh xã có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung thông báo này để nhân dân trên địa bàn biết./.
 
 


Số lượt đọc: 856 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác