Kết quả triển khai thực hiện liên thông các thủ tục về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi tại UBND xã Tam Phước
06/04/2016
Thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”; Thông tư số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BHYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ y tế về việc hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi và Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Trên cơ sở đó, UBND xã Tam Phước đã chỉ đạo, triển khai đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã, các Ban ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi, đã phân công các Cán bộ, Công chức tại bộ phận TN&TKQ xã phối hợp cùng các Ban ngành có liên quan đã nghiêm túc triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, triển khai đến các Ban ấp, Tổ Dân cư, tuyên truyền trên đài truyền thanh xã, cử Công chức tiếp nhận tại Bộ phận TN&TKQ xã tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên thông nhằm giúp người dân nắm rõ hơn lợi ích từ việc liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi để người dân hiểu rõ, lựa chọn mô hình thực hiện.

Vì vậy trong thời gian qua việc thực hiện liên thông các thủ tục về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế của xã đạt được kết quả tốt và được sự đồng tình, ủng hộ của Tổ chức, Công dân trên địa bàn xã.

Cụ thể, từ khi triển khai đến nay, Bộ phận TN&TKQ xã đã tiếp nhận và giải quyết tổng cộng: 36 trường hợp. Trong đó:

- Hồ sơ liên thông các TTHC về Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (“Thủ tục 2 trong 1”): 04 hồ sơ.

- Hồ sơ liên thông các TTHC về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi (“Thủ tục 3 trong 1”): 32 hồ sơ.

 Kết quả đã giải quyết đúng hẹn: 36/36 hồ sơ, đạt 100%. Không có hồ sơ trễ hẹn.

Nhìn chung, việc áp dụng quy trình liên thông các thủ tục hành chính đã đem lại một số kết quả tích cực như:

- Giúp cho cơ quan nhà nước ở địa phương quản lý chặt chẽ hơn thông tin nhân thân và cư trú của người dân, khắc phục được tình trạng trẻ em đã được đăng ký khai sinh nhưng chưa nhập hộ khẩu, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của CBCC tại Bộ phận TN&TKQ xã.

- Giảm thiểu thời gian và số lần đi lại của người dân khi phải liên hệ các Cơ quan khác nhau để thực hiện các thủ tục riêng lẻ như: Đăng ký khai sinh; Đăng ký thường trú; Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 06 tuổi, bên cạnh một số kết quả đạt được vẫn tồn tại một số khó khăn như:

- Việc cấp, trả thẻ BHYT theo thủ tục liên thông của các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện (qua Bưu Điện) đôi lúc còn chậm so với thời gian quy định.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện liên thông các TTHC giữa các cơ quan phối hợp chưa được hỗ trợ để đảm bảo quản lý thông tin chặt chẽ, thuận tiện hơn cho Công chức thực hiện liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 06 tuổi trên địa bàn xã rất cần sự quan tâm của các Ban ngành cấp trên hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu liên thông. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, Ban ngành liên quan đảm bảo thực hiện đồng bộ, tạo thuận lợi cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính.


Số lượt đọc: 1574 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác