Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016
02/03/2016

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016

I. MỤC TIÊU – YÊU CẦU

1. Mục tiêu: Tiếp tục nâng cao nhận thức của Cán bộ, Công chức, nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện CCHC; nhiệm vụ của các Ban ngành chuyên môn, sự phối hợp của các Đoàn thể trong việc thực hiện CCHC Nhà nước. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực, động cơ đúng đắn, hăng hái tham gia vào công cuộc CCHC Nhà nước, chương trình CCHC của tỉnh, huyện nói chung và thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2016 trên địa bàn xã nói riêng. 

2. Yêu cầu:

-  Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến gắn với thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ Kế hoạch CCHC đã đề ra.

- Tiếp tục tuyên truyền thường xuyên các Văn bản của Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương và các văn bản của Tỉnh, huyện, xã về cải cách hành chính cho các đối tượng và kết hợp với việc tuyên truyền chương trình CCHC Nhà nước của địa phương.

- Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm giúp cho Cán bộ, Công chức, Ban ngành, Đoàn thể và các tầng lớp nhân dân nắm bắt được chủ trương, Kế hoạch CCHC của địa phương, đặc biệt là các thủ tục hành chính để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả cao nhất.

- Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác tuyên truyền cần nghiêm túc chấp hành kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, các Ban ngành chuyên môn, Đoàn thể xã vận dụng một cách sáng tạo vào hoạt động tại cơ quan, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch CCHC năm 2016.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

Đối tượng tuyên truyền về chương trình cải cách hành chính Nhà nước gồm tất cả Cán bộ, Công chức, người lao động trong hệ thống chính trị, các Ban ngành, Đoàn thể, Hội, các tổ chức và nhân dân.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Các văn bản của Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương và các văn bản của Tỉnh, huyện, xã về cải cách hành chính:

Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020;

Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Quyết định số 3764/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND huyện Long Điền về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2016;

Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND xã Tam Phước về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2016 trên địa bàn xã Tam Phước.

2. Một số nội dung cụ thể:

2.1. Đối với Cán bộ, Công chức:

- Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, Kế hoạch Cải cách hành chính năm của tỉnh, huyện, xã.

- Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức công vụ của Cán bộ, Công chức trong bộ máy Nhà nước.

- Phổ biến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn Cán bộ, Công chức về chế độ tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với Cán bộ, Công chức trong bộ máy hành chính Nhà nước.

- Phổ biến việc thực hiện dân chủ trong hoạt động ở cơ quan hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương.

- Phổ biến, triển khai những quy định mới về Luật Cán bộ, Công chức, Nghị định, Thông tư, các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh và các Sở, ngành có liên quan.

- Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đất đai từ cấp xã đến cấp huyện; mô hình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.

2.2. Đối với người dân và doanh nghiệp:

-  Các hình thức (địa chỉ, điện thoại, Email) và cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

- Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại UBND cấp xã và cấp huyện đã công bố theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

-  Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính Nhà nước; trách nhiệm của CBCC trong giải quyết các công việc của công dân.

- Các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo…

IV. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN:

1. Cập nhật, niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật tại UBND xã:

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2016.

- Đơn vị chủ trì: Công chức Văn phòng – Thống kê xã.

- Đơn vị phối hợp: Các Ban ngành có liên quan.

- Cách thức: Thường xuyên rà soát, cập nhật bộ thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung trên tất cả các lĩnh vực niêm yết tại trụ sở UBND xã.

2. Tuyên truyền trực quan panô, áp phích, băng ron, tờ rơi, tài liệu cải cách hành chính trên địa bàn xã:

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

- Đơn vị chủ trì: Công chức Văn phòng – Thống kê xã.

- Đơn vị phối hợp: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, TTVH – HTCĐ xã, các Ban ngành, Đoàn thể xã, các Ban ấp.

- Cách thức: Phối hợp với các Ban ngành có liên quan của xã trao đổi, thống nhất về nội dung tuyên truyền trên panô, áp phích, khẩu hiệu cải cách hành chính. Triển khai rộng rãi đến các Ban ngành, Đoàn thể, Ban ấp xã thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

3. Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh xã:

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2016.

- Tần suất phát sóng: Định kỳ 02bản tin/tuần.

- Đơn vị chủ trì: Công chức VH-XH xã.

- Đơn vị phối hợp: Các Ban ngành có liên quan, TTVH – HTCĐ xã, Công chức Văn phòng – Thống kê xã.

- Cách thức: Tổ chức thực hiện tuyên truyền các Văn bản của Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương và các văn bản của tỉnh, huyện, xã về cải cách hành chính, các nội dung, quy định của thủ tục hành chính và hướng dẫn Đài Phát thanh xã để phát thanh.

4. Thực hiện Bản tin chuyên đề tuyên truyền cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử của địa phương:

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2016.

- Tần suất phát hành: Định kỳ 02 bản tin/tháng.

- Cơ quan chủ trì: Công chức Văn phòng – Thống kê xã.

- Cơ quan phối hợp: Các Ban ngành có liên quan, Cán bộ TCNN-TĐKT xã.

- Cách thức: Hàng tháng biên tập nội dung tin, bài, ảnh phản ánh về quá trình thực hiện cải cách hành chính của đơn vị trên trang thông tin điện tử của xã. Thực hiện đăng tải ý kiến của tổ chức, cá nhân về những mặt được và chưa được trong công tác cải cách hành chính; đồng thời, nêu gương Cán bộ, Công chức điển hình, nhiệt tình, tận tâm phục vụ nhân dân.

5. Tiếp tục tuyên truyền Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2016.

- Cơ quan chủ trì: Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã.

- Cơ quan phối hợp: Các Ban ngành có liên quan, TTVH-HTCĐ xã.

- Cách thức: Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC và tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về TTHC, quy định hành chính trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

6. Duy trì công tác Dân vận chính quyền trong thực hiện cải cách hành chính:

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2016.

- Cơ quan chủ trì: Công chức Văn phòng – Thống kê xã; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã.

- Cơ quan phối hợp: Các Ban ngành có liên quan, các Hội, Đoàn thể xã.

- Cách thức: gắn thực hiện công tác dân vận với đẩy mạnh cải cách hành chính. Cụ thể: Tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính theo quy định, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan; Đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo trong thực hiện công tác cải cách hành chính đặc biệt là trong công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, TTHC cho tổ chức và công dân; Nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tinh thần phục vụ nhân dân, của đội ngũ Cán bộ, Công chức; Sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ và công khai; Tăng cường công tác đối thoại, tiếp xúc nhân dân trên địa bàn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức TC-KT xã tham mưu Lãnh đạo UBND xã hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền CCHC năm 2016.

2. Các Ban ngành chủ trì có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung kế hoạch này, định kỳ hàng quý báo cáo gửi về Văn phòng UBND xã để tổng hợp.

3. Các Ban ngành phối hợp theo Kế hoạch này có trách nhiệm chủ động, tích cực, kịp thời phối hợp với các đơn vị chủ trì để đảm bảo thực hiện tốt trên tinh thần Kế hoạch này.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Hội, các Ban ngành, Đoàn thể xã phối hợp tham gia thực hiện và lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả.

5. Giao Công chức Văn phòng – Thống kê xã tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng quý, năm tổng hợp báo cáo về UBND xã.

 

Trên đây là Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn xã Tam Phước, đề nghị các Ban ngành có liên quan, các Cán bộ, Công chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, khó khăn, cần bổ sung, sửa đổi nội dung, kịp thời báo cáo UBND xã (thông qua Văn phòng UBND xã) chỉ đạo giải quyết./.


Số lượt đọc: 1565 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác