Tuyển dụng những Người hoạt động không chuyên trách xã năm 2017
07/06/2017

Căn cứ Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND huyện Long Điền về việc phê duyệt Kế hoạch và nhu cầu tuyển dụng những Người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND xã Tam Phước.

Nay, Ủy ban nhân dân xã Tam Phước thông báo tuyển dụng những Người hoạt động không chuyên trách xã năm 2017, như sau:

I. Điều kiện tuyển dụng:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên.

c) Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

d) Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

đ) Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có năng lực và sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

e) Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

f) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

g) Có Đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

h) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. Nhu cầu tuyển dụng: gồm 02 (hai) Chức danh (Đính kèm biểu nhu cầu tuyển dụng).

 

III. Nội dung xét tuyển:

1. Xét kết quả học tập:

 Bao gồm: Điểm học tập và điểm thi tốt nghiệp của Người dự tuyển;

2. Phỏng vấn:

Kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của Người dự tuyển.

IV. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

1. Cách tính điểm:

- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

- Kết quả tổng điểm xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập (hệ số 1), điểm tốt nghiệp (hệ số 1) và điểm phỏng vấn (hệ số 2). Trong trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp (hệ số 2) và điểm phỏng vấn (hệ số 2).

- Các trường hợp được cộng thêm điểm vào tổng điểm xét tuyển: Người đăng ký xét tuyển có trình độ chuyên môn cao hơn yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng 01 bậc cộng thêm 05 điểm; cao hơn 02 bậc cộng thêm 10 điểm.

2. Xác định người trúng tuyển:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên (điểm phỏng vấn chưa nhân hệ số 2).

- Có kết quả tổng điểm xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu chức danh được tuyển dụng.

b) Trong trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chức danh cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển như sau: người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc thiểu số;

+ Vợ, chồng, con ruột của các đối tượng thuộc lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo tại khu vực Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Nhà giàn DK1 của Việt Nam;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người có trình độ chuyên môn cao hơn;

+ Người dự tuyển là nữ.

c) Trong trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định người trúng tuyển thông qua phỏng vấn trực tiếp.

V. Thời gian phát hành hồ sơ dự tuyển

Phát hành trong giờ làm việc từ ngày 07/6/2017 đến ngày 07/7/2017 (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ).

VI. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển

Trong giờ làm việc từ ngày 07/6/2017 đến ngày 07/7/2017 (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ).

VII. Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Tại UBND xã Tam Phước (thông qua đ/c Nguyễn Chiêu Công, Cán bộ TCNN-TĐKT xã) số điện thoại 064.3862070.

VIII. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Tại UBND xã Tam Phước dự kiến vào tháng 7 năm 2017.

IX. Lệ phí tuyển dụng: Theo Quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông báo này được thông báo trên Đài Truyền thanh của xã và đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã. (địa chỉ: http://ttkhcn.baria-vungtau.gov.vn/tamphuoc)


Số lượt đọc: 1550 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác