Về việc phê duyệt Dự án phát triển sản xuất thuộc chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp theo Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh (Đợt I năm 2019)
01/07/2019
Căn cứ Nghquyết s05/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của Hội đồng nhân dân tnh Bà Ra – Vũng Tàu về vic ban hành chính sách htrphát trin kinh tế hộ trong nông nghip, thy sản giai đoạn 2018 2020.

Vừa qua, UBND huyện Long Điền ban hành Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 về việc phê duyệt Dự án phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp theo Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2019 của HĐND tỉnh (Đợt I) năm 2019 cho 04 xã, thị trấn: Long Điền, Long Hải, An Ngãi, Tam Phước. 

Theo Quyết định, trên địa bàn xã Tam Phước có 15 hộ đủ điều kiện tham gia dự án phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp với tổng số tiền đầu tư dự án là 1.995.800.000 đồng, trong đó: vốn nhà nước hỗ trợ là 789.700.000 đồng, vốn người dân đối ứng là 1.206.100.000 đồng. Bao gồm 04 dự án: dự án hỗ trợ trồng nấm bàu ngư, dự án hỗ trợ chăn nuôi vịt đẻ trứng, dự án hỗ trợ mua máy xới đất, dự án hỗ trợ nuôi bò sinh sản.

xem tại đây

danh sách tại đây


Số lượt đọc: 1086 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác