Khái quát lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức của xã
04/01/2016

Tam Phước là một xã thuộc huyện Long Điền, vị trí của xã nằm về hướng đông của Trung tâm huyện Long Điền, cách Trung tâm huyện Đất Đỏ khoảng 04 km, cách thị xã Bà Rịa khoảng 06 km theo quốc lộ 55. Xã Tam Phước là một xã nông nghiệp được tách ra từ xã Tam An vào tháng 8 năm 1999 theo Nghị định số 57/1999/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 1999 của Chính Phủ. 

- Tên cơ quan : ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM PHƯỚC

- Địa chỉ         : ấp Phước Hưng, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Điện thoại    : 02543.862070.                   Fax: 02543.862070.

- Email           : tamphuoc@longdien.baria-vungtau.gov.vn

1. Lịch sử hình thành:

Tam Phước là một xã thuộc huyện Long Điền, vị trí của xã nằm về hướng đông của Trung tâm huyện Long Điền, cách Trung tâm huyện Đất Đỏ khoảng 04 km, cách thị xã Bà Rịa khoảng 06 km theo quốc lộ 55. Xã Tam Phước là một xã nông nghiệp được tách ra từ xã Tam An vào tháng 8 năm 1999 theo Nghị định số 57/1999/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 1999 của Chính Phủ.

Xã có 06 Ấp, gồm 33 Tổ Dân cư. Tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 1.373,09 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 990,35 ha chiếm 72,1% diện tích đất tự nhiên. Toàn xã hiện có 1.961 hộ gia đình với 6.954 nhân khẩu. Cơ cấu kinh tế của xã là Nông nghiệp, Dịch vụ và Tiểu thủ công nghiệp. Thu nhập của người dân chủ yếu là từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, làm thuê và kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ. Nguồn thu ngân sách xã không nhiều chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ của cấp trên.

UBND xã luôn thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước trên tất cả các Lĩnh vực đảm bảo theo quy định của Pháp luật. Trong thời gian qua, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, mà điểm nổi bật đánh dấu sự thành công và phát triển của xã là danh hiệu xã đạt chuẩn NTM và xã Văn hóa NTM đã được UBND tỉnh công nhận vào đầu năm 2016. Kết quả này là niềm phấn khởi của địa phương đồng thời cũng khẳng định sự đoàn kết và nỗ lực của tập thể lãnh đạo, sự phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền, các ngành Đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.

2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ:

2.1. Sơ đồ tổ chức:

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA UBND XÃ TAM PHƯỚC

 

2.2. Chức năng nhiệm vụ:

a) Nguyên tắc làm việc của UBND xã:

- UBND xã Tam Phước làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của Tập thể UBND, đồng thời đề cao trách nhiệm Cá nhân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Thành viên UBND xã.

- Giải quyết công việc theo thẩm quyền quy định của pháp luật, chịu sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân (HĐND) xã trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Điều 31, 35 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

- Trong phân công công việc, mỗi việc chỉ được giao một đơn vị, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Cấp trên không làm thay công việc cho cấp dưới, tập thể không làm thay công việc cho cá nhân và ngược lại. Trưởng các Ban ngành, Cá nhân được giao công việc phải chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả giải quyết công việc được phân công.

- Trong giải quyết công việc phải đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn theo đúng quy định của Pháp luật, Chương trình, Kế hoạch công tác và Quy chế làm việc của UBND xã.

- Bảo đảm phát huy năng lực, tính sáng tạo của Cán bộ, Công chức và Người lao động; đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Pháp luật quy định.

- Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.

b) Phạm vi, trách nhiệm và cách thức giải quyết công việc của UBND xã.

UBND xã giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. UBND xã thảo luận tập thể và quyết định theo đa số đối với các vấn đề gồm:

Xây dựng, trình HĐND xã quyết định các nội dung:

- Ban hành Nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND xã;

- Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của Cơ quan, Tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã theo quy định của Pháp luật;

- Quyết định biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp; quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương, Cơ quan Nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chính quyền địa phương ở xã;

- Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm của xã, Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất của xã trước khi trình UBND huyện phê duyệt;

- Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

- Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác; biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt ở địa phương theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã.

Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Cán bộ, Công chức thuộc UBND xã.

Tổ chức thực hiện ngân sách xã; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Cách thức giải quyết công việc của Tập thể UBND xã.

Thảo luận tập thể và biểu quyết từng vấn đề tại phiên họp UBND xã.

Các vấn đề biểu quyết tập thể tại phiên họp của UBND xã chỉ được thông qua khi có quá nửa số Thành viên UBND xã đồng ý. Trường hợp số tán thành và số không tán thành ngang nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch UBND xã theo quy định tại Khoản 3 Điều 117 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 19/6/2015.

Đối với công việc do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải tổ chức thảo luận tập thể tại phiên họp UBND xã thì Chủ tịch UBND xã quyết định bằng hình thức gửi phiếu ghi ý kiến, sau đó thông báo lại cho các Thành viên UBND xã tại phiên họp UBND xã gần nhất. Việc biểu quyết bằng hình thức phiếu ghi ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 118 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 19/6/2015.

 

 


Số lượt đọc: 1501 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác