Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020
02/11/2020

            Nhằm tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chào mừng thành công của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

            Thông qua tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc; về yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lịch sử dân tộc Việt Nam; về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đánh giá kết quả triển khai các mặt công tác của Mặt trận, nhất là việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư.

             Thực hiện Hướng dẫn số 25/HD-MTTQ-BTT ngày 15/9/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Điền về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020. UBND xã  Tam Phước xây dựng Kế hoạch phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây


Số lượt đọc: 887 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác