Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
53/BC-UBND Báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã giao về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng và một số giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017 24/05/2017 Tải văn bản
55/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn 6 tháng đầu năm 2017 24/05/2017 Tải văn bản
62/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình hành động bảo vệ trẻ em năm 2017 23/05/2017 Tải văn bản
61/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2017 23/05/2017 Tải văn bản
63/KH-UBND Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2017 23/05/2017 Tải văn bản
107/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hè năm 2017 22/05/2017 Tải văn bản
106/QĐUBND Quyết định về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông xã Châu Pha 16/05/2017 Tải văn bản
105/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" xã Châu Pha 16/05/2017 Tải văn bản
56/KH-BCĐ Kế hoạch thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng đợt 1 năm 2017 12/05/2017 Tải văn bản
55/KH-UBND Kế hoạch tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em năm 2017 11/05/2017 Tải văn bản
54/KH-BTC Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Châu Pha lần thứ V năm 2017 10/05/2017 Tải văn bản
82/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính xã Châu Pha 04/05/2017 Tải văn bản
83/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã Châu Pha 04/05/2017 Tải văn bản
80/QĐ-UBND Quyết định về việc phân công Công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân 04/05/2017 Tải văn bản
81/QĐ-UBND Quyết định về việc phân công người hoạt động không chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân khi Công chức vắng mặt 04/05/2017 Tải văn bản