Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
4318/STC-QLNS V/v giải trình ý kiến, kiến nghị ủa cử tri tại kỳ họp thứ 9 và thứ 12-HĐND tỉnh khóa VI 07/11/2019 Tải văn bản
281/CV-BTGTU V/v Tuyên truyền Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 07/11/2019 Tải văn bản
4334/UBND-VP V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo Kết luận số 812-KL/TU ngày 09/10/2019 của Hội nghị lần thứ 33 BCH Đảng bộ tỉnh khóa VI. 07/11/2019 Tải văn bản
364/BC-UBND Báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn Thị xã Phú Mỹ 07/11/2019 Tải văn bản
288/KH-TU KH Tổ chức học tập, quán triệt , phổ biến quy định số 205-QĐ/TW , NQ số 52-NQ/TW của Bộ chính trị 06/11/2019 Tải văn bản
11539/UBND-VP V/v rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật 06/11/2019 Tải văn bản
4144/UBND-KT V/v tin bão trên biển đông (cơn bão số 6) 06/11/2019 Tải văn bản
4292/UBND-VP V/v báo cáo tình hình triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII. 06/11/2019 Tải văn bản
222/UBND-VP Báo cáo công tác CCHC năm 2019 06/11/2019 Tải văn bản
223/UBND-VP Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 06/11/2019 Tải văn bản
221/UBND-VP Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 06/11/2019 Tải văn bản
553/GM-UBND TM họp Ban đại diện HĐ quản trị ngân hàng chính sacg1 xã hội thị xã Phú Mỹ quý III/2019-14H00/08/11/2019 06/11/2019 Tải văn bản
397/TB-UBND TB V/v tuyển dụng công chức hành chính thuộc UBND huyện Côn đảo 05/11/2019 Tải văn bản
6541/STNMT-VPĐK V/v báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Mười hai - khóa VI 05/11/2019 Tải văn bản
681/UBND-VP Về việc chuẩn bị cho buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và trước kỳ họp thứ mười một HĐND thị xã Phú Mỹ 05/11/2019 Tải văn bản