Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
1860/SCT-TTr Về việc : Chấn chỉnh việc thu hộ tiền điện tại các BQL chợ 31/10/2019 Tải văn bản
1468/SNV-XDCQ V/v báo cáo thống kê số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. 30/10/2019 Tải văn bản
300/QĐ-UBND Quyết định ban hành áp dụng hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn TCVN TSO 9001:2015 30/10/2019 Tải văn bản
301/QĐ-UBND Quyết định công bố lại hệ thống ISO 30/10/2019 Tải văn bản
301/QĐ-UBND Quyết định công bố lại hệ quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 30/10/2019 Tải văn bản
352/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện KH phát triển kinh tế xã hội tháng 10, luỹ kế 10 tháng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tháng 11 năm 2019 30/10/2019 Tải văn bản
826/PC-UBND PC góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 29/10/2019 Tải văn bản
94/BCH-VP V/v triển khai Công điện số 06/BCH-TCTS hồi 09 giờ ngày 29/10/2019 của BCH PCTT&TKCN chuyên ngành thủy sản 29/10/2019 Tải văn bản
4438/QĐ-UBND QĐ ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc thị xã Phú Mỹ 29/10/2019 Tải văn bản
4167/UBND-VP V/v kiểm tra tình hình kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ-08h30/14/11/2019 29/10/2019 Tải văn bản
2419/QĐ-UBND Về việc cử cán bộ, công chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ gắn với công tác Dân vận chính quyền năm 2019-07h45/01/11/2019 29/10/2019 Tải văn bản
2746/SNN-VPĐP V/v Thông báo thời gian tổ chức các lớp tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. 29/10/2019 Tải văn bản
179/KT-PCTT V/v chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bão mạnh, siêu bão 29/10/2019 Tải văn bản
1256/BCH-CT V/v thông báo bổ nhiệm chức vụ và chữ ký cán bộ BCHQS thị xã- Đặng Anh Tuấn 29/10/2019 Tải văn bản
4175/UBND-VHTT V/v báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 3488/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 29/10/2019 Tải văn bản