Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII).
24/07/2018

Sáng ngày 24/7/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phước Tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết họi nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương Đảng (khoá XII).

 

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Trí – Báo cáo viên, cán bộ huyện uỷ Long Điền; Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thành Điền- bí Thư Đảng Uỷ xã, Phan Thạch- Phó bí thư Đảng uỷ xã, Nguyễn Văn Dũng- Chủ tịch HĐND xã, Nguyễn Thành Tuynh- Chủ tịch UBND xã, các đồng chí trưởng phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể xã; Bí thư, phó Bí thư, trưởng và phó 15 ấp, cán bộ công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách trong đoàn thể, chính quyền.

 

Đồng chí Nguyễn Thành Trí- báo cáo viên, cán bộ huyện uỷ Long Điền.

 

Tại Hội nghị các Đại biểu đã tập trung theo dõi những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW7 (khoá XII):

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lượt đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện cơ chế giám sát cán bộ; bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp, Điều lệ và các văn kiện của Đảng trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh tế, thị trường lao động và đời sống người hưởng lương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Mục tiêu tổng quát: Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, Đồng chí Phan Thạch- Phó Bí thư Đảng ủy xã nêu rõ: Phải  nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết trung ương 7 khoá XII đề ra.

 

Đồng chí Phan Thạch- Phó Bí thư Đảng uỷ xã Phước Tỉnh.

 

 Đặc biệt là công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết của Trung ương Đảng.

Phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cho hệ thống chính sách bảo hiểm phát triển nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong toàn đảng bộ và nhân dân, giúp cho đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho CBVCLĐ trong quá trình lao động, thời gian về hưu và các chế độ bảo hiểm khác; đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ nét trong đời sống xã hội./.

 


Số lượt đọc: 828 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác