Tổng số lượng truy cập
323071
Số người online
8
  • Đề tài - Dự án năm 2023
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Nông nghiệp
1 Xây dựng mô hình xử lý trước thu hoạch và bảo quản nhãn xuồng sau thu hoạch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng TS. Bùi Duy Du 34 tháng (từ tháng 9/2023 đến tháng 6/2026)
Khoa học Xã hội
1 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch ban đêm phục vụ cho khách du lịch tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu Viện Nghiên cứu Chiến lược TS. Lê Cao Thanh 28 tháng (từ 9/2023 đến 12/2025)