KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022
06/01/2022

 CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA NĂM 2022:

1. Chỉ tiêu về kinh tế:

- Thực hiện tổng diện tích gieo trồng 772 ha, trong đó:

+ Lúa 507 ha

+ Màu và Cây CNNN: 265 ha.

- Sản lượng lúa:2.961 tấn; Sản lượng bắp: 14 tấn

- Giá trị sản lượng nông nghiệp tăng 7,5 - 8,0%.

- Giá trị Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 5-7%.

- Kinh doanh dịch vụ tăng từ 10% trở lên.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 100% chỉ tiêu trở lên.

2. Chỉ tiêu về xã hội:

- Dân số trung bình 7.129 người

+  Mức giảm sinh 0,5%.

+ Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,9%

- Huy động trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp đạt 100% trở lên.

- Mức hưởng thụ văn hoá 45 lần/người/năm.

- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa: 95,2%

- Tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên so với dân số 42%.

- Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh 100%.

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện sinh hoạt 100%.

- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom: 95%


Số lượt đọc: 513 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác