Thông qua chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn tỉnh và đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
04/05/2020
Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về thông qua chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn tỉnh và đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, đối tượng được áp dụng hỗ trợ gồm:

(1) Đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ cận nghèo quốc gia, hộ nghèo chuẩn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

(2) Đối tượng bảo trợ theo quy định tại Nghị quyết số 121/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên đối với người cao tuổi và người mắc bệnh nan y của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

(3) Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (không bao gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Quổc gia), theo Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều kiện, mức hỗ trợ và phương thức hỗ trợ:

a) Đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 121/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh:

+ Điều kiện hỗ trợ:

- Những người có quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ tháng 4 năm 2020 trở về trước.

+ Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ:

- Hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng;

- Thời gian hỗ trợ 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020).

+ Phương thức chi hỗ trợ:

- Thực hiện chi trả 01 lần.

b) Đối với Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh tại Nghị quyết sổ 46/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh:

+ Điều kiện hỗ trợ:

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt tính đến thời điểm tháng 4 năm 2020.

+ Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ:

- Hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng;

- Thời gian áp dụng là 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020).

+ Phương thức chi hỗ trợ:

 - Thực hiện chi trả 01 lần.


Số lượt đọc: 427 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác