TRANG CHỦ Tổng quan về xã Hoạt động địa phương Cải cách hành chính Lịch công tác tuần SƠ ĐỒ WEB Liên hệ Tìm kiếm
Thứ Tư, 24/4/2024
Hỏi-đáp
Tin hoạt động-KHCN
Dịch vụ
PHÔNG UNICODE
Gương làm kinh tế giỏi
Sản phẩmPhim KH&CN
Tài liệu KHCN
Văn bản pháp quy
Sức Khỏe và Đời Sống
Gương Người tốt việc tốt
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Biển Hồ Cốc

Vườn thanh long xã Bưng Riềng

Mô hình trồng cây hồ tiêu

dự án trồng thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc).

Lượt truy cập: 383587
  HOẠT ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG

  Tình hình triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2014
16/10/2014

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành:

Ngay từ khi được các cấp, các ngành quan tâm chọn Bưng Riềng là 01 trong 06 xã điểm trong toàn tỉnh để thực hiện thí điểm xây dựng NTM. Đảng ủy, UBND xã xác định đây là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng cần phải có sự tập trung cao độ, sự đoàn kết, nhất trí cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong đó: Ban thường vụ Đảng ủy đóng vai trò là hạt nhân lãnh đạo; UBND xã là cơ quan trọng tâm trong việc chỉ đạo, tổ chức điều hành thực hiện nội dung 19 tiêu chí; UB.MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị và cán bộ, Đảng viên từ xã đến ấp là cầu nối giữa Đảng, Chính quyền với quần chúng nhân dân nhằm phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Sau khi đã khảo sát hiện trạng nội dung 19 tiêu chí theo Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn xã, UBND xã đã xây dựng hoàn thành Đề án xây dựng NTM, ngày 28/9/2010, UBND xã đã ban hành Quyết định số: 154/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban quản lý, điều hành thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Bưng Riềng giai đoạn 2010 – 2012 gồm 32 đ/c, do đ/c Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, 02 PCT-UBND xã và PBT Thường trực Đảng ủy xã là phó ban, cùng thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể xã, trưởng Ban nhân dân 04 ấp là thành viên.

Bên cạnh đó, để tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung Đề án đã đề ra, hàng năm Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, kế hoạch lồng ghép nhiệm vụ phát triển KT-VHXH-QPAN vào nhiệm vụ thực hiện nội dung 19 tiêu chí để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM, cụ thể như sau:

* Năm 2011:

- Ngày 12/01/2011, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 13-NQ/ĐU về việc lãnh đạo thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bưng Riềng giai đoạn 2011- 2012 đến 2015.

- Ngày 13/01/2011, Đảng ủy xã đã ban hành Chỉ thị số: 01a-CT/ĐU về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới xã Bưng Riềng năm 2011.

- Ngày 20/01/2011, HĐND xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số: 04/2011/NQ-HĐND về việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Bưng Riềng, giai đoạn 2010 – 2012 đến năm 2015.

- Ngày 15/03/2011, UBND xã đã ban hành Quyết định số: 33/QĐ-UBND về việc thành lập tổ quản lý, điều hành xây dựng qui hoạch và công tác xây dựng cơ bản theo chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2012, do đ/c PCT-UBND xã ( phụ trách khối kinh tế ) kiêm phó BQL-ĐH-NTM làm tổ trưởng.

- Ngày 15/03/2011, UBND xã đã ban hành Quyết định số: 34/QĐ-UBND V/v thành lập tổ quản lý, điều hành thực hiện các tiêu chí về Văn hóa- Xã hội- Môi trường giai đoạn 2011- 2012, do đ/c PCT-UBND xã ( phụ trách khối VHXH ) kiêm phó BQL-ĐH-NTM làm tổ trưởng.

- Ngày 15/03/2011, UBND xã đã ban hành Quyết định số: 35, 36, 37, 38/QĐ-UBND về việc thành lập Ban phát triển, xây dựng nông thôn mới 04 ấp và Quyết định số: 39/QĐ-UBND V/v Công nhận Ban giám sát cộng đồng để thực hiện việc giám sát các công trình xây dựng theo Đề án xây dựng NTM gồm 09 thành viên, do đ/c PCT-HĐND xã làm trưởng ban, PCT-UB.MTTQ kiêm trưởng Ban thanh tra nhân dân làm Phó ban, cùng các thành viên là đại diện các đoàn thể xã và đại diện cộng đồng dân cư 04 ấp do các ấp bầu chọn.

Ngày 15/03/2011, Đảng ủy xã đã ban hành Quyết định số: 23-QĐ/ĐU thành lập Ban vận động, tuyên truyền xây dựng NTM gồm 09 thành viên, do đ/c Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm trưởng ban, CT-UB.MTTQ xã làm phó ban, các đoàn thể chính trị xã hội và trưởng ban nhân dân 04 ấp làm thành viên. Đến ngày 08/6/2011, do tình hình thay đổi nhân sự, Đảng ủy đã ra Quyết định số: 33-QĐ/ĐU về việc kiện toàn Ban vận động, tuyên truyền xây dựng NTM cũng với các thành phần như trên.

- Ngày 02/12/2011, HĐND xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số: 11/2011/NQ-HĐND về việc Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bưng Riềng huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT đến năm 2020.

* Năm 2012:

- Ngày 03/01/2012, Đảng bộ xã đã Ban hành Nghị quyết số: 28-NQ/ĐB về Nghị quyết của Đảng bộ năm 2012 và công văn số: 54-CV/ĐU về việc lảnh đạo tổ chức đăng ký gia đình Văn hóa, gia đình Nông thôn mới năm 2012 trên địa bàn xã Bưng Riềng.

- Ngày 05/01/2012, Đảng ủy xã đã ban hành Chỉ thị số: 05a-CT/ĐU về việc tăng cường lảnh chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới xã Bưng Riềng năm 2012.

- Ngày 09/01/2012, HĐND xã đã ban hành Nghị quyết số: 03/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã- Văn hóa- Xã hội- QPAN năm 2012.

- Ngày 13/01/2012, UBND xã đã ban hành Quyết định số: 05/2012/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2012.

- Ngày 13/01/2012, UBND xã đã Ban hành Chỉ thị số: 01/2012/CT-UBND về một số biện pháp chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

- Ngày 27/3/2012, UBND xã đã ban hành Quyết định số: 107/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch, nội dung thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2012.

- Ngày 25/4/2012, UBND xã đã ban hành Quyết định số: 114/QĐ-UBND về việc Đổi tên Ban quản lý, điều hành thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Bưng Riềng giai đoạn 2010 – 2012.

- Ngày 08/5/2012, Đảng ủy ban hành Quyết định số: 55-QĐ/ĐU về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Bưng Riềng, giai đoạn 2010- 2012 và những năm tiếp theo.

- Ngày 14/5/2012, Đảng ủy ban hành Quyết định số: 58-QĐ/ĐU về việc thành lập tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Bưng Riềng, giai đoạn 2010- 2012 và những năm tiếp theo.

- Ngày 07/6/2012, UBND xã đã ban hành các Quyết định số: 165, 174, 180, 199/QĐ-UBND về việc thành lập tổ giám sát vận động việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, rác thải trên địa bàn 04 ấp. Đồng thời, đã ban hành Quyết định thành lập 31 tổ tự quản về công tác vệ sinh môi trường, rác thải theo địa bàn các tổ dân cư thuộc 04 ấp.

- Ngày 31/12/2012, UBND xã đã xây dựng báo cáo chuyên đề số: 130/BC-UBND về việc sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2012 và kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2013.

* Năm 2013:

- Ngày 09/01/2013, BCH Đảng bộ xã Bưng Riềng đã ban hành Nghị quyết số 39/NQ-ĐU về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2013 trên địa bàn xã Bưng Riềng;

- Ngày 23/01/2013, HĐND xã đã ban hành Nghò quyeát soá 04/2013/NQ-HÑND veà nhieäm vuï phaùt trieån KT-VHXH-QPAN gn liền vi nhim v xây dựng nông thôn mi naêm 2013;

- Ngày 28/01/2013, UBND xã Bưng Riềng đã ban hành Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-văn hóa xã hội và dự toán thu-chi ngân sách xã năm 2013 và Chỉ thị số 01, 02/2013/CT-UBND về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và toå chöùc quaûn lyù, ñieàu haønh ngaân saùch naêm 2013.

- Ngày 31/7/2013, HĐND xã đã ban hành Nghò quyeát soá 09/2013/NQ-HÑND veà nhieäm vuï phaùt trieån KT-VHXH-QPAN 6 tháng cuối naêm 2013;

* Năm 2014:

- Ngày 21/12/2013, UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số: 44/KH-UBND về việc “ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2014”.

- Ngày 10/01/2014, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết số 64-NQ/ĐB của Đảng bộ xã Bưng Riềng năm 2014 .

- Ngày 15/01/2014, HĐND xã đã ban hành Nghị quyết số: 04/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Văn hóa Xã hội- Quốc phòng an ninh năm 2014;

- Ngày 20/01/2014, UBND xã đã ban hành Chỉ thị số: 02/2014/CT-UBND về một số biện pháp chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội năm 2014.

- Ngày 20/01/2014, UBND xã đã ban hành Quyết định số: 09/2014/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kinh tế- xã hội và dự toán thu- chi ngân sách xã năm 2014.

- Ngày 10/3/2014, BCĐ phong trào “ TDĐKXDĐSVH” xã đã ban hành Kế hoạch số: 01/KH-BCĐ về việc tổ chức đăng ký “ Gia đình văn hóa”, “ Gia đình nông thôn mới” năm 2014.

Căn cứ các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch hàng năm của Đảng bộ, HĐND và UBND xã, các cơ quan, đơn vị chuyên môn và Ban nhân dân ( BND ) các ấp đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nội dung 19 tiêu chí.

Ngoài các văn bản đã ban hành hàng năm như đã nêu, Ban chỉ đạo ( BCĐ ) thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã đã xây dựng kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong việc triển khai và tổ chức, thực hiện đối với từng ngành, từng đoàn thể do mình phụ trách. Hàng tháng, quý, 6 tháng và sơ kết năm đều tổ chức Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp để đạt được cho từng tiêu chí trên cơ sở kiểm tra thực tế của BCĐ xã.

Nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặc chẽ, thường xuyên và xuyên suốt của Đảng ủy, HĐND, UBND và UB.MTTQ xã nên việc phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung Tiêu chí giữa các ban ngành, đoàn thể xã và BND các ấp đã ngày càng đồng bộ, phát huy được hiệu quả tích cực và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

2. Công tác tuyên truyền, vận động: 

Để từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM. Ngay sau khi hoàn chỉnh dự thảo Đề án, UBND xã đã chủ động tổ chức họp dân từng ấp để thông qua và lấy ý kiến đóng góp, qua đó đã được sự đồng tình hưởng ứng của người dân. Đến khi Đề án xây dựng nông thôn mới xã Bưng Riềng, giai đoạn 2010– 2012 đến 2015 được cấp thẫm quyền phê duyệt, UBND xã thực hiện các bước tuyên truyền, vận động như sau:

- Tổ chức 02 Hội nghị quán triệt, phổ biến cho trên 150 lượt cán bộ, Đảng viên các ban ngành, đoàn thể từ xã đến ấp, các Đại biểu HĐND và tổ trưởng tổ dân cư về nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu xây dựng NTM và Đề án xây dựng NTM của xã giai đoạn 2010 – 2012 đến 2015. Hàng năm, tại các hội nghị sơ tổng kết của Đảng ủy, HĐND và UBND xã, BQL điều hành xã đều có báo cáo chuyên đề đánh giá tình hình thực hiện và đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng NTM trong thời gian tới. Tại các buổi họp dân trên địa bàn các ấp, các thành viên Ban quản lý xã đã báo cáo cụ thể kết quả triển khai thực hiện nội dung 19 tiêu chí để nhân dân biết, tham gia góp ý và thực hiện.

          - Hàng tuần thường xuyên thông tin, tuyên truyền trên đài phát thanh công cộng 01 lần về nội dung 19 tiêu chí xây dựng NTM cũng như tiến độ thực hiện các tiêu chí của địa phương đến từng giai đoạn.

- Từ nguồn kinh phí địa phương đã kẽ vẽ 121 m2 Panô và 598 m băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động trực quan về xây dựng NTM tại trung tâm xã và các nơi công cộng với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Đồng thời, đã phân phát khoảng 2.500 tờ bướm về nội dung 19 tiêu chí xây dựng NTM và trên 500 quyển cẩm nang, tài liệu hỏi đáp về Chương trình MTQG xây dựng NTM do BCĐ-XDNTM tỉnh BRVT ban hành, đến toàn thể cán bộ, Đảng viên từ xã đến tổ, ấp và nhân dân trên địa bàn..

          - Ban vận động tuyên truyền xã kết hợp với Ban vận động phát triển các ấp, tổ chức họp dân theo từng tổ hoặc liên tổ địa bàn dân cư để phổ biến, quán triệt nội dung 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện đăng ký hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “ Gia đình văn hóa nông thôn mới” theo nội dung 19 tiêu chí ( phát bản nội dung đăng ký cho từng hộ ).

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cùng với chủ trương “ nhà nước và nhân dân cùng làm” và vì lợi ích phát triển của cộng đồng. Qua 3,5 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, nhân dân đã tự nguyện hiến 45.737 m2 đất ( trong đó có 36.335 m2 diện tích đất trồng cây hàng năm và cây lâu năm ), di dời 01 căn nhà xây cấp 4, tháo dỡ 4.550 m rào, chặc bỏ 1.492 cây lâu năm và đóng góp 336 ngày công lao động để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường GTNT. Ngoài ra, hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, nhân dân đã tự đầu tư trên 32.641 triệu đồng để cải tạo 4.587m tường rào, xây dựng 11.666 m2 diện tích nhà ở ( riêng năm 2014 đã xây dựng 26 căn với tổng giá trị khoảng 5.250 triệu đồng ) và các công trình phụ khác. Tự đầu tư trụ và công lao động để cải tạo các tuyến đường điện vào hộ gia đình chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật với trị giá trên 100 triệu đồng.

Hưởng ứng cuộc vận động “ TDĐKXDĐSVHƠKDC gắn với xây dựng NTM”. Năm 2011, qua bình xét có 1.120 hộ/ 1.198 hộ được công nhận đạt chuẩn danh hiệu “ Gia đình Văn hóa” và “ Gia đình NTM”, chiếm tỷ lệ 93,48% số hộ đăng ký. Năm 2012, có 1.141/1.218 hộ được công nhận là “ Gia đình Văn hóa” và “ Gia đình NTM”, đạt 93,67% số hộ đăng ký. Năm 2013, có 1.169/1.248 hộ được công nhận là “ Gia đình Văn hóa” và “ Gia đình NTM”, chiến tỷ lệ 93,66% số hộ đăng ký. Năm 2014, qua phát động đã có 1.241/1.267 hộ đăng ký xây dựng “ GĐVHNTM”, chiến tỷ lệ 97,94% số hộ toàn xã.

          Nhìn chung, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đến nay, toàn thể cán bộ và nhân dân đã cơ bản nắm chắc về các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về chương trình MTQG xây dựng NTM cũng như nội dung, kế hoạch thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM của địa phương. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức của nhân dân và cán bộ, đảng viên, đồng thời đã phát huy được sức mạnh nội lực của nhân dân và của cộng đồng trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

3. Công tác đào tạo, tập huấn:

Từ khi triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đến nay, BQL xã đã cử 07 lượt cán bộ là thành viên BQL xã gồm 43 đ/c tham gia các lớp tập huấn tại Tỉnh và huyện về xây dựng nông thôn mới do BCĐ-XD-NTM tỉnh tổ chức.

Bảo Châu
|

Nội dung khác

  Xã Bưng Riềng cắt giảm thời gian giải quyết 65 thủ tục hành chính trên 18 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã(4/14/2017 12:00:00 AM)
  CÔNG BỐ SỬA ĐỔI QUY TRÌNH VỀ LĨNH VỰC TÔN GIÁO(6/15/2016 12:00:00 AM)
  CÔNG BỐ BAN HÀNH CÁC QUY TRÌNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG(6/15/2016 12:00:00 AM)
  CÔNG BỐ SỬA ĐỔI 02 QUY TRÌNH VỀ LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG(6/15/2016 12:00:00 AM)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008(6/15/2016 12:00:00 AM)
  CÔNG BỐ SỬA ĐỔI QUY TRÌNH Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục(6/15/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 878 111 - Fax: (84.064) 3 878 111
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu