TRANG CHỦ Tổng quan về xã Hoạt động địa phương Cải cách hành chính Lịch công tác tuần SƠ ĐỒ WEB Liên hệ Tìm kiếm
Thứ Bảy, 13/4/2024
Hỏi-đáp
Tin hoạt động-KHCN
Dịch vụ
PHÔNG UNICODE
Gương làm kinh tế giỏi
Sản phẩmPhim KH&CN
Tài liệu KHCN
Văn bản pháp quy
Sức Khỏe và Đời Sống
Gương Người tốt việc tốt
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Biển Hồ Cốc

Vườn thanh long xã Bưng Riềng

Mô hình trồng cây hồ tiêu

dự án trồng thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc).

Lượt truy cập: 382102
  HOẠT ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG

  Xã Bưng Riềng Công bố Quyết định về ấn định ngày bầu cử trưởng ấp, nhiệm kỳ 2016-2018.
30/11/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ BƯNG RIỀNG

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: ____/QĐ-UBND       Bưng Riềng, ngày ___ tháng 11 năm 2015.

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Công bố ngày Bầu cử trưởng ấp, nhiệm kỳ 2016-2018

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BƯNG RIỀNG

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PL-UBTVQH 11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và UBMTTQVN hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22, Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Thôn và tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu v/v ban hành quy trình bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

          Căn cứ Kế hoạch số 3555/KH-UBND ngày 19/11/2015 của UBND huyện Xuyên Mộc v/v bầu trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2016-2018 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc;

Xét đề nghị của Văn phòng UBND xã Bưng Riềng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố ngày tổ chức cuộc bầu cử Trưởng ấp, nhiệm kỳ 2016 - 2018 trên địa bàn xã Bưng Riềng là vào Chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2015.

Điều 2. Văn phòng UBND xã, các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

-- Thường trực UB.MTTQ huyện;

- Phòng Nội vụ huyện;

- Đảng ủy-HĐND xã;

- Các thành viên UBND xã;

- MTTQ-các đoàn thể;

- Các cơ quan, ban, ngành;

- Đài truyền thanh;

- Ban nhân dân 04 ấp;

- Ban công tác mặt trận ấp;

- Như điều 2;

- Lưu: VT ©.

CHỦ TỊCH

 

 

                           

 

Bảo Châu
|

Nội dung khác

  Xã Bưng Riềng cắt giảm thời gian giải quyết 65 thủ tục hành chính trên 18 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã(4/14/2017 12:00:00 AM)
  CÔNG BỐ SỬA ĐỔI QUY TRÌNH VỀ LĨNH VỰC TÔN GIÁO(6/15/2016 12:00:00 AM)
  CÔNG BỐ BAN HÀNH CÁC QUY TRÌNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG(6/15/2016 12:00:00 AM)
  CÔNG BỐ SỬA ĐỔI 02 QUY TRÌNH VỀ LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG(6/15/2016 12:00:00 AM)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008(6/15/2016 12:00:00 AM)
  CÔNG BỐ SỬA ĐỔI QUY TRÌNH Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục(6/15/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 878 111 - Fax: (84.064) 3 878 111
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu