Lịch sử thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

(17/11/2017)

Ngày 18/11/1930, Mặt trận thống nhất Việt Nam ra đời, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Trải qua 87 năm với nhiều hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đều đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi thời kỳ và có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng nước nhà. Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội lần tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam, tập hợp mọi tầng lớp xã hội trong và ngoài nước thành một lực lượng hùng mạnh, góp phần đánh đuổi bọn thực dân, đế quốc, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc Việt Nam.

Những triệu phú nông dân 9X

(20/06/2015)

Hội tụ tại Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc lần thứ II năm 2015 có nhiều triệu phú nông dân là 9X và nữ giới. Họ là những tấm gương vượt khó làm giàu trên quê hương.