Ban hành tài liệu Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (04/11/2019)

Căn cứ Kế hoạch 24/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
UBND xã Tam Phước đã ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND xã Tam Phước về việc Ban hành tài liệu Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

Về việc niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT, của huyện, xã và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã (14/10/2019)

Về việc niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT, của huyện, xã và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã

Về việc niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT, của huyện, xã và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã (01/10/2019)

Về việc niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT, của huyện, xã và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã

Tuyên truyền cải cách hành chính (26/09/2019)

Tuyên truyền dịch vụ công xã Tam Phước

Về việc niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT, của huyện, xã và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã (14/06/2019)

Thực hiện Công văn số 3561/UBND-VP ngày 12/6/2019 của UBND huyện Long Điền về việc tổ chức niêm yết và thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (lĩnh vực nuôi con nuôi) theo Quyết định số 1406/-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuUBND xã niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, địa chỉ email đường dây nóng cải cách hành chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), của huyện Long Điền, của xã và địa điểm niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính đang áp dụng tại xã như sau: