Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã Tam Phước (13/05/2019)

Nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại địa phương, UBND xã Tam Phước xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện dch vụ tiếp nhn hồ sơ, trả kết quthtc hành chính (TTHC) qua dch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã Tam Phước

thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã (28/03/2019)

Thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã

V/v thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã (27/11/2018)

V/v thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã


thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã (21/05/2018)

thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã

Thông báo niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã (26/02/2018)

Về việc niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử

đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 (25/01/2018)

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018