Về việc niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT, của huyện, xã và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã (14/06/2019)

Thực hiện Công văn số 3561/UBND-VP ngày 12/6/2019 của UBND huyện Long Điền về việc tổ chức niêm yết và thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (lĩnh vực nuôi con nuôi) theo Quyết định số 1406/-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuUBND xã niêm yết, thông báo công khai số điện thoại, địa chỉ email đường dây nóng cải cách hành chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), của huyện Long Điền, của xã và địa điểm niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính đang áp dụng tại xã như sau:

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã Tam Phước (13/05/2019)

Nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại địa phương, UBND xã Tam Phước xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện dch vụ tiếp nhn hồ sơ, trả kết quthtc hành chính (TTHC) qua dch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã Tam Phước

thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã (28/03/2019)

Thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã

V/v thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã (27/11/2018)

V/v thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã


thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã (21/05/2018)

thông báo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng CCHC tỉnh BR-VT và Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại xã