Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (21/01/2021)

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Tam Phước. Ngày 20/01/2021, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.