Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020
13/01/2020

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 củaChính phủ về việc thực hiện sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chínhđơn vị xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ tư chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;
Căn cứ Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh BRVT. 
Căn cứ Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đơn vị xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; 
Căn cứ Quyết định số 4468/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Long Điền về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 08 tháng 01 năm 2020 của HĐND xã Tam Phước về việc phê chuẩn Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020;
Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND xã Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 xem tại đây
Quy chế xem tại đây 
Phương án chi trả tăng thu nhập xem tại đây 
Phương án quyết định chi tiêu nội bộ xem tại đây 


Số lượt đọc: 460 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác