Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường quy hoạch số 20 thị trấn Long Điền, huyện Long Điền.
04/10/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3138/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường quy hoạch số 20 thị trấn Long Điền, huyện Long Điền.

Chủ đầu tư: UBND huyện Long Điền

Chi tiết gói thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Rà phá bom mìn, vật nổ

182.310.285

Ngân sách Tỉnh

Chỉ định rút gọn

Quý 4/2021

Trọn gói

01 tháng

2

Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới

125.033.000

Chỉ định rút gọn

Quý 4/2021

Trọn gói

01 tháng

3

Tư vấn khảo sát bước lập TKBVTC-TDT

1.101.770.771

Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 1/2022

Trọn gói

01 tháng

4

Tư vấn thẩm tra TKBVTC-TDT

164.109.096

Chỉ định rút gọn

Quý 2/2022

Trọn gói

15 ngày

5

Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu

117.983.489

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 2/2022

Trọn gói

01 tháng/ gói

6

Tư vấn giám sát thi công công trình

1.728.872.278

Đấu thầu rộng rãi qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 2/2022

Trọn gói

24 tháng

7

Bảo hiểm công trình

218.578.977

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 2/2022

Trọn gói

24 tháng

8

Tư vấn kiểm toán

487.762.172

Chỉ định thầu rút gọn

Quý 1/2024

Trọn gói

01 tháng

9

Xây lắp (bao gồm dự phòng phí 10%)

96.174.749.952

Đấu thầu rộng rãi trong nước, Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Quý 2/2022

Theo đơn giá điều chỉnh

24 tháng

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 100.301.170.020 đồng

+ Giá gói thầu là giá tạm tính theo tổng mức đầu tư, sẽ chuẩn xác sau khi TKBVTC - TDT được cẩp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đối với gói thầu Tư vấn thẩm tra TKB VTC -TDT, chủ đầu tư chỉ được thực hiện khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan thẩm định TKBVTC-TDT.

+ Thời gian tổ chức đấu thầu các gói thầu là thời gian dự kiến, chủ đầu tư chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi có kế hoạch vốn bố trí thực hiện dự án theo quy định tại khoản 9 Điều 89 Luật Đấu thầu.

Nguồn: Quyết định số 3138/QĐ-UBND


Số lượt đọc: 465 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác