QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030
10/06/2021

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030

3. Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch:

3.1. Vị trí: xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3.2. Phạm vi ranh giới: toàn bộ địa giới hành chính xã Tam Phước, huyện

Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; có tứ cận như sau:

+ Phía Đông giáp : xã Long Mỹ và thị trấn Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ);

+ Phía Tây giáp : xã An Ngãi;

+ Phía Nam giáp : xã Phước Hưng;

+ Phía Bắc giáp : xã An Nhứt.

3.3. Quy mô diện tích: khoảng 1.374,83 ha.

4. Quan điểm, mục tiêu, động lực phát triển kinh tế chủ đạo của xã:

4.1. Quan điểm:

- Kế thừa, tuân thủ và phát huy các nội dung vẫn còn giá trị trong đồ án đã

được phê duyệt;

- Rà soát, điều chỉnh nhằm khắc phục các nội dung bất cập trong đồ án đã

được phê duyệt;

- Đề xuất những định hướng mới có tính đột phá.

4.2. Mục tiêu:

- Cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng

Tàu đến năm 2035, định hướng đến năm 2040;

- Làm cơ sở pháp lý cho việc lập đề án, dự án đầu tư;

- Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã;

- Định hướng sản xuất, hình thức tổ chức sản xuất, sinh sống, hệ thống công

trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất toàn xã.

4.3. Động lực phát triển kinh tế chủ đạo của xã: Kinh tế chủ đạo của xã

được xác định phát triển về Nông nghiệp - Dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp. Trong

đó:

- Về Nông nghiệp: huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất; xây

dựng kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với phát triển sản xuất, các công trình giao

thông nông thôn; chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, liên kết sản xuất,

tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân; đẩy mạnh việc phát triển kinh tế hộ theo hướng

gia trại, trang trại.

- Về Dịch vụ: đẩy mạnh kinh tế thương mại và dịch vụ trên địa bàn xã; tiếp tục

tập trung nâng cao năng lực cung ứng hàng hóa đặc biệt các mặt hàng thiết yếu như

vật tư, nhiên liệu, phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng; tạo điều kiện cho các hộ

dân tham gia đầu tư phát triển kinh doanh thương mại và dịch vụ; duy trì hoạt động

và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình,

kinh tế hợp tác xã.

- Về Tiểu thủ công nghiệp: Khuyến khích đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất

tiểu thủ công nghiệp như may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng...

5. Dự báo sơ bộ về quy mô dân số, lao động; quy mô đất đai; lựa chọn các

chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật áp dụng:

5.1. Dự báo sơ bộ về quy mô dân số:

- Dân số hiện trạng: 7.042 người;

- Dân số đến năm 2025: 7.600 người;

- Dân số đến năm 2030: 8.600 người.

5.2. Dự báo sơ bộ về quy mô lao động:

- Lao động hiện trạng: 4.967 người;

- Lao động đến năm 2025: 5.360 người;

- Lao động đến năm 2030: 6.066 người.

5.3. Dự báo sơ bộ về quy mô đất đai:

- Quy mô đất ở hiện trạng: 42,70 ha;

- Quy mô đất ở đến năm 2025: khoảng 59,9ha;

- Quy mô đất ở đến năm 2030: khoảng 66,9ha.                                      

XEM CHI TIẾT VĂN BẢN TẠI ĐÂY

 

 


Số lượt đọc: 702 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác