Chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính trên địa bàn xã Tam Phước năm 2023 (sửa đổi, bổ sung)
07/08/2023

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính.

Thực hiện Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính.

Thực hiện Quyết định số 3769/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phiên bản 2.0; Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 180/QĐ-BCĐ ngày 26/6/2023 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh về ban hành kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023.

Thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/HU ngày 23/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Long Điền (bổ sung).

Thực hiện Kế hoạch Kế hoạch số 1647/KH-UBND ngày 02/8/2022 của UBND xã Tam Phước về tổ chức Lễ phát động thi đua “Xã Tam Phước xây dựng Chính quyền số, Phát triển kinh tế số và Xã hội số” giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã Tam Phước.

Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính xã Tam Phước xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính trên địa bàn xã Tam Phước năm 2023

xem tại đây


Số lượt đọc: 436 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác