Tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019
17/07/2020

       Nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật DQTV triển khai sâu rộng để tổ chức, cá nhân thực hiện đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về DQTV. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khả năng ưu thế của các loại hình thông tin để phổ biến, tuyên truyền.

       Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang xã và nhân dân nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, những vấn đềcơ bản của pháp luật về DQTV, làm chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm xây dựng lực lượng DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

   Nay, UBND xã Tam Phước lập Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật DQTV năm 2019.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây


Số lượt đọc: 1195 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác