KẾ HOẠCH Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)
19/08/2020

          Nhằm ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020); sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt những thành tựu kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội trong sự nghiệp xây dựng đất nước, quyết tâm xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phồn thịnh, văn minh, giàu đẹp.

          Ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nhà văn hóa kiệt xuất, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà cách mang vĩ đại của Việt Nam. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần sáng tạo, ý chí quyết chiến, quyết thắng của thế hệ cha anh; củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

        Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm; tránh phô trương, hình thức, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.  Nay, UBND xã ban hành Kế hoạch số 1394/KH-UBND ngày 19/8/2020.

         Xem chi tiết Kế hoạch tại đây


Số lượt đọc: 1203 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác