Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2020
28/10/2020

       Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn xã về mục đích, ý nghĩa của “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 09 tháng 11 hàng năm). Nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, tạo sự chuyển biến trong việc tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm sự gắn kết với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật Việt Nam. Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản Quy phạm pháp luật mới được ban hành.

      Thực hiện Công văn số 8427/UBND-TP ngày 05/10/2020 của UBND huyện Long Điền về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2020 trên địa bàn huyện Long Điền. Ủy ban Nhân dân xã Tam Phước xây dựng Kế hoạch số 1888/KH-UBND ngày 27/10/2020 về  việc tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2020.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây


Số lượt đọc: 1017 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác