Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của xã Tam Phước năm 2020
05/05/2020

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND huyện Long Điền về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Long Điền năm 2020;

Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của xã Tam Phước năm 2020: Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND xã xem tại đây
Danh mục đính kèm xem tại đây


Số lượt đọc: 604 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác