TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BẦU THÀNH VIÊN BAN THANH TRA NHÂN DÂN VÀ BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG NHIỆM KỲ 2018 – 2020
16/11/2018

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bà Rịa về việc bầu Ban Thanh tra nhân dân, Ban GSĐT của cộng đồng các phường, xã nhiệm kỳ (2018 – 2020). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xây dựng kế hoạch hướng dẫn Ban CTMT 05 ấp tổ chức Hội nghị bầu Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng nhiệm kỳ 2018 – 2020. Ban Thường trực MTTQ Việt Nam xã theo đúng hướng dẫn tại Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thanh  tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTWMTTQVN-BTC ngày 04/12/2006 của Bộ kế hoạch và đầu tư-Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư cộng đồng và Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐT của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

Từ ngày 19/9/2018 đến ngày 25/9/2018 các ấp trên địa bàn xã đã tổ chức hội nghị bầu Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng nhiệm kỳ 2018 – 2020. Nhìn chung các ấp đã tổ chức thực hiện tốt, đúng và đủ theo đúng hướng dẫn của MTTQ xã. Kết quả đã bầu Ban Thanh tra nhân dân có 07 đồng chí, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng có 06 đồng chí chia đều cho 05 ấp. Sau khi có kết quả bầu thành viện 2 Ban. Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức họp và bầu ra Trưởng, Phó 02 ban. Sau đó lập danh sách gửi đến Ban thường trực MTTQ xã ra quyết định công nhận.

Nguyễn Mạnh Hùng-PCT.UBMTTQVN xã


Số lượt đọc: 923 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác