THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ TÁM, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN HƯNG KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021
16/11/2018

Ngày 31 tháng 5 năm 2018 Thường trực Hội đồng nhân dân xã phối hợp Thường trực UBND-UBMTTQVN xã, hai Ban Hội đồng nhân dân xã họp bàn thống nhất triển khai một số nội dung liên quan chương trình, nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp lần thứ Tám, Hội đồng nhân dân xã Tân Hưng khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021;

Thường trực Hội đồng nhân dân xã thông báo thời gian, địa điểm, dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ Tám như sau:

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: dự kiến khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 13/7/2018 (thứ sáu).

- Địa điểm: Hội trường xã Tân Hưng.

II. Chương trình kỳ họp:

1. Thông qua các báo cáo:

1.1. Đối với các báo cáo của Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân xã:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2018.

- Báo cáo thẩm tra về tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn xã trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban pháp chế, Hội đồng nhân dân xã.

- Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn xã trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Kinh tế- Xã hội, Hội đồng nhân dân xã.

- Báo cáo thẩm tra của hai Ban Hội đồng nhân dân xã về dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

- Báo cáo giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ Tám.

1.2. Đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân xã:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-ANQP trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ phát triển KTXH-ANQP 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo về công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện các biện pháp duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới xã Tân Hưng, giai đoạn 2016-2020 và tình hình hoạt động của chợ Tân Hưng. Những thuận lợi, khó khăn và đề xuất kiến nghị (nếu có).

- Báo cáo công tác quản lý nhân hộ khẩu; công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn xã trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Những thuận lợi, khó khăn và đề xuất kiến nghị (nếu có).

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại xã trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

- Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ Tám, Hội đồng nhân dân xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

1.3. Đối với UBMTTQVN xã: Thông báo về công tác xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2018 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ Tám.

2. Các tờ trình được thông qua tại kỳ họp:

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã về việc ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã về việc ban hành Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2017.

- Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về việc ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019.

- Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về việc ban hành Nghị quyết miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông: Trần Phúc Sơn.

- Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về việc ban hành Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông: Nguyễn Thành Hưng.

3. Thông qua báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã về các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp:

4. Kỳ họp tiến hành thảo luận:

5. Chất vấn và trả lời ý kiến chất vấn:

6. Phát biểu của Thường trực HĐND thành phố Bà Rịa (nếu có):

7. Thông qua các dự thảo Nghị quyết:

- Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

- Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2017.

- Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019.

- Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân

và chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông: Trần Phúc Sơn.

- Nghị quyết về xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân đối với ông: Nguyễn Thành Hưng.

Thường trực Hội đồng nhân dân xã thông báo đến các ban ngành, đoàn thể, các ấp và cử tri trên địa bàn xã biết, theo dõi./.

                   Bùi Thị Thúy Phượng - PCT. HĐND xã 


Số lượt đọc: 1060 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác