KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2020 trên địa bàn xã
12/06/2020
(Hình ảnh: Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – PCT. UBND xã chủ trì họp triển khai Kế hoạch)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2020 trên địa bàn xã nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về giá trị các mối quan hệ trong gia đình, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

2. Yêu cầu:

Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2020 đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và có ý nghĩa thiết thực.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ HOẠT ĐỘNG

1. Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền về ý nghĩa Ngày gia đình Việt Nam 28/6; chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

- Giáo dục kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

- Nêu gương người tốt, việc tốt trong các hoạt động tuyên truyền giáo dục và tự giáo dục về gia đình; tích cực phát hiện, phản ánh kịp thời, phê phán những biểu hiện hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

- Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương.

- Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

- Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh.

- Hạnh phúc Gia đình là Yêu thương và Chia sẻ.

3. Nội dung hoạt động:

* Thời gian: vào lúc 07h30 ngày 21/6/2020 (chủ nhật).

* Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Hưng.

* Thành phần: lãnh đạo Phòng VHTT TP, lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB.MTTQ.VN xã, đại diện các ban ngành, đoàn thể xã, CĐCS xã và 05 ấp.

* Nội dung:

- Tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 (kèm theo Thể lệ Hội thi).

- Tuyên dương các hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn xã.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi:

* Ban tổ chức Hội thi gồm các Ông, Bà có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - PCT.UBND xã - Trưởng ban.

- Bà Nguyễn Thị Phượng - CC Văn hóa - Xã hội xã - Phó ban.

- Bà Hà Thị Thu Hương - CB chuyên môn TTVH xã - Thành viên.

- Bà Hồ Ngọc Hòa - CB chuyên môn TTVH xã - Thành viên.

- Ông Nguyễn Tấn Thành - CB chuyên môn TTVH xã - Thành viên.

* Ban giám khảo Hội thi gồm:

- Đại diện Phòng VHTT Thành phố.

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy - HĐND xã.

- Đại diện TT UBND xã.

2. Kinh phí thực hiện:

- Ban tổ chức chịu trách nhiệm kinh phí đối với các hoạt động của xã và hỗ trợ các đội dự thi: 200.000đ/01 đội.

3. Cơ cấu giải thưởng Hội thi tìm hiểu kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới:

Giải thưởng của Hội thi gồm Giấy khen của UBND xã kèm tiền thưởng theo các mức như sau:

- 01 giải nhất: 600.000 đ.

- 01 giải nhì: 500.000 đ.

- 01 giải ba: 400.000 đ.

* Ngoài ra, BTC còn trao các giải phụ sau:

- 01 giải cho gia đình hiểu ý nhau nhất: 100.000 đ.

- 01 giải cho đội thi năng khiếu hay nhất: 100.000 đ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm VHTT - HTCĐ xã:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6.

- Mời đại biểu tham dự Ngày hội Gia đình Việt Nam 28/6 được tổ chức tại xã.

- Dự trù kinh phí, cơ cấu thành phần Ban tổ chức, Ban giám khảo và phân công cụ thể các thành viên; chuẩn bị tốt các nội dung theo Kế hoạch đề ra.

2. Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể xã:

- Phối hợp triển khai kế hoạch và tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện các hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6.

3. Đối với các ấp, CĐCS xã:

- Triển khai chọn cử người tham gia đủ thành phần, số lượng Hội thi theo nội dung của Kế hoạch. Ngoài ra, đề nghị các ấp lập danh sách các gia đình tiêu biểu để biểu dương gửi về UBND xã qua đ/c Phượng – CC.VH-XH xã (cụ thể: ấp PT1: 04 hộ, ấp PT2: 04 hộ, ấp PT3: 03 hộ, ấp PT4: 03 hộ, ấp PT5: 02 hộ).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2020 trên địa bàn xã năm 2020 của UBND xã Tân Hưng./.

                              

Nơi nhận :

- UBND thành phố (b/c);                                     

- Phòng VH&TT thành phố;

- TT.Đảng uỷ,HĐND, UBND xã (b/c);

- Trưởng 05 ấp (t/h);                            

- Lưu.                                                                             

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Xuân

 


Số lượt đọc: 464 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác